หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัด 0-2528-4700
ท้องถิ่นจังหวัด 0-2580-0715
อำเภอเมืองนนทบุรี 0-2591-5224
อำเภอปากเกร็ด 0-2583-3400
อำเภอบางบัวทอง 0-2194-1101
อำเภอบางกรวย 0-2447-5123
อำเภอบางใหญ่ 0-2595-0245
อำเภอไทรน้อย 0-2597-1178
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-2580-0751
สัสดีจังหวัด 0-2580-0741 
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 0-2580-0729
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี 0-2580-0719
สรรพากรพื้นที่นนทบุรี  0-2950-2111-7
สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1  0-2580-1268
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 0-2580-0737-8
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี 0-2571-3164
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ 0-2584-5115-6
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 0-2583-8415
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา 0-2583-6815
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย 0-2583-8426
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 0-2583-4246
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด  0-2583-3500
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 0-2583-8314
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 0-2583-8343
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 0-2583-7999
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 0-2583-0044
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง 0-2961-1882
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 0-2584-7254-5
สนง.เคหะชุมชนนนทบุรี (อ.ปากเกร็ด) 0-2964-1735
สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 0-2591-1301-5
สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 0-2903-3087
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 0-2926-6810-2
สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (สกสค.จังหวัดนนทบุรี) 0-2591-6923
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี 0-2589-5479
สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร 0-2250-5500
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 0-2589-9732
เกษตรจังหวัด 0-2591-4910
ปศุสัตว์จังหวัด 0-2595-0992
ประมงจังหวัด 0-2595-0982-3
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 0-2595-0626
สำนักงานขนส่งจังหวัด 0-2591-4079
สถิติจังหวัด 0-2580-0749, 0-2580-0720
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 1 นนทบุรี 0-2588-3594, 0-2950-5875
พาณิชย์จังหวัด 0-2591-6936, 0-2589-4971, 0-2580-9333
การค้าภายในจังหวัด 0-2591-7883, 0-2591-6927
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 0-2591-7881-2
สนง.คุมประพฤติจังหวัด 0-2580-0733, 0-2591-7387
สนง.บังคับคดีจังหวัด 0-2526-9945-9
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 0-2588-3958, 0-2591-6925-6
แรงงานจังหวัด 0-2591-7869, 0-2580-0726 
จัดหางานจังหวัด 0-2580-1494,0-2580-7631
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 0-2580-0716-8
ประกันสังคมจังหวัด 0-2950-9748, 0-2580-2982, 0-2580-3013
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 0-2595-4046-8
ไฟฟ้าเขตนนทบุรี 0-2902-5201, 0-2902-5291
ไฟฟ้าเขตบางใหญ่ 0-2832-5203, 0-2832-5201,0-2595-1314
ไฟฟ้าเขตบางบัวทอง 0-2834-3201, 0-2834-3203, 0-2834-3291
สำนักงานประปาสาขานนทบุรี 0-2589-4111-2, 0-2580-5964
สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง 0-2571-1742-3
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 0-2589-0481-5, 0-2950-3279, 0-2589-8986
เทศมนตรีนครนนทบุรี 0-2589-0505
เทศมนตรีนครปากเกร็ด 0-2960-9704
เทศมนตรีเมืองบางบัวทอง 0-2571-7673-5
เทศมนตรีเมืองบางกรวย 0-2443-0610
เทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง 0-2447-4065
เทศมนตรีตำบลปลายบาง 0-2449-4360
เทศมนตรีตำบลบางม่วง 0-2924-9480
เทศมนตรีตำบลบางใหญ่ 0-2985-8491-3
เทศมนตรีตำบลไทรน้อย 0-2597-1010
เทศมนตรีตำบลไทรม้า 0-2926-1350-5 
เทศมนตรีตำบลศาลากลาง 0-2447-7802-5

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 0-2528-4567,0-2526-5629
โรงพยาบาลโรคทรวงอก 0-2591-8368, 0-2591-8071, 0-2591-9999
โรงพยาบาลศรีธัญญา 0-2525-2333-5, 0-2525-0981-5, 0-2525-0491
สถาบันบำราศนราดูร 0-2590-3520, 0-2590-3480, 0-2590-3400-3
รพ.สาขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 0-2591-8104, 0-2588-3088, 0-2588-4575
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี 0-2525-3136, 0-2968-8192, 0-2526-2904,0-2525-1019
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0-2591-4242,0-2591-5455,0-2591-3569,0-2965-9186-8,0-2591-4242 ต่อ 1208
สถาบันทันตกรรม 0-2589-9093, 0-2588-4004-8
โรงพยาบาลชลประทาน 0-2962-5731-7, 0-2584-6070
โรงพยาบาลปากเกร็ด 0-2960-9900, 0-2960-9911
โรงพยาบาลบางบัวทอง 0-2571-7899-900, 0-2920-1005
โรงพยาบาลบางกรวย 0-2447-5582-3, 0-2879-8193 0-2447-1999 ต่อ 101
โรงพยาบาลบางใหญ่ 0-2903-8364-5, 0-2595-1638
โรงพยาบาลไทรน้อย 0-2597-1131-2, 0-2923-8818
โรงพยาบาลนนทเวช 0-2596-7888
ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 0-2968-2031-3,0-2529-1674
โรงพยาบาลอานันพัฒนา 2 0-2883-9922-60
โรงพยาบาลแม่น้ำ 0-2960-9655-9
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 0-2594-0020-65

โรงแรม

ริชมอนด์-โฮเต็ล 0-2591-7854-63,0-2831-8888
โกลเดน ดราก้อน 0-2589-0130-41,0-2589-8305
ปาร์คอินน์  0-2589-9225-9
เดอะเล็คกาซี่ 0-2591-7720-9
นนทบุรีพาเลซ 0-2969-0160-70
อีสติน เลคไซด์ 0-2503-2062-81
13 เหรียญเทาว์เวอร์ โฮเต็ล (ติวานนท์) 0-2961-3999
13 เหรียญเทาว์เวอร์ (บางใหญ่) 0-2921-1313,0-2921-3811
13 เหรียญเทาว์เวอร์ (งามวงศ์วาน) 0-2955-5813
เดอะริช 0-2446-7278

ร้านอาหาร

แดรี่ควีน 0-2921-8670-5
จวนทอง 0-2580-4589,0-2950-2540
สวนอาหารเมืองนนท์  0-2525-0762, 0-2525-2699,0-2526-6808
สวนอาหารมะรุม 0-2527-7961,0-2968-0482
ร้านไฝทอง 0-2588-2346
ร้านอนงค์ (สาขารัตนาธิเบศร์) 0-2580-3862, 0-2580-0224
ร้านอนงค์ (สาขาท่าอิฐ) 0-2926-1797
นิตยาไก่ย่าง (สาขารัตนาธิเบศร์) 0-2969-7518-9
เกาะเกร็ดไอร์แลนด์ 0-2584-5063
บ้านริมน้ำ 0-2963-0977
ร้านคุณแอ๋ว (เกาะเกร็ด) 0-2584-5145, 0-2960-8056
สวนทิพย์ 0-2583-3748, 0-2-583-4540-2
ร้านอิ่มปลาเผา 0-2883-6560
ไส้กี่โภชนา 0-2883-8451-2
ครัวคันไถ 0-2922-1892, 0-2922-2870
เย็นพระยา 0-2525-1327, 0-2527-0925,0-2525-1927
ริเวอร์ฮัท 0-2969-2211,0-2969-2139
ไก่ทอง 0-2981-7771-2

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 0-2589-2497, 0-2589-2591, 1860
ศูนย์นนท์ (บก.ตร.ภ.จว.นนทบุรี) 0-2591-9306, 191
ศูนย์นนทรี (สภ.เมืองนนทบุรี) 0-2525-0900,0-2525-0831,
ศูนย์ สภ.ปากเกร็ด  0-2582-0175, 0-2583-8812
ศูนย์ สภ.บางบัวทอง 0-2571-0559
ศูนย์ สภ.บางกรวย 0-2459-4551-2
ศูนย์ สภ.บางใหญ่ 0-2595-0318, 0-2595-0598, 0-2595-0660 
ศูนย์ สภ.ไทรน้อย 0-2923-8778, 0-2597-1411-2

ดับเพลิง

เทศบาลนครนนทบุรี 0-2589-0489
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 0-2447-4293
เทศบาลนครปากเกร็ด 0-2583-7788
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 0-2571-7679
เทศบาลเมืองบางกรวย 0-2447-0101
เทศบาลตำบลบางม่วง 0-2920-0787
เทศบาลตำบลไทรน้อย 0-2597-1409
เทศบาลตำบลบางใหญ่ 0-2985-8491-5
เทศบาลตำบลปลายบาง 0-2449-4360
เทศบาลตำบลไทรม้า 0-2926-1350-5

โรงพยาบาล  (ฉุกเฉิน)

ศูนย์นเรนทร  1669
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 0-2528-4567
โรงพยาบาลชลประทาน 0-2962-5731
โรงพยาบาลโรคทรวงอก 0-2580-3423
โรงพยาบาลศรีธัญญา 0-2525-2333-5
โรงพยาบาลนนทเวช 0-2589-0102-3
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 0-2594-0020-65
โรงพยาบาลบำราศนราดูร 0-2590-3400