ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนนทบุรี POC

คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนนทบุรี
แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (แผน 4 ปี)
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสต์จังหวัดนนทบุรี
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
ระบบทรัพยากรบุคคล
ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
ระบบ GIS จังหวัดนนทบุรี
 

 

จำแนกตาม PMQA หมวด 4 (IT)


IT1 มีฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
- โดยจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่องและฐานข้อมูล 32 ตัวชี้วัดสภาพัฒน์ฯ  

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี60  
   
IT2 มีฐานข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาจังหวัด/ทำข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด
ฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่องและฐานข้อมูล 32 ตัวชี้วัดสภาพัฒน์ฯ  
บรรยายสรุปจังหวัดนนทบุรี http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/banyai.pdf
   
IT3 ข้อมูล GPP
Gross Provincial Products of Nonthaburi (GPP)ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 หมายเหตุ : ปัจจุบันข้อมูล GPP จ.นนทบุรี ใช้ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากเป็นการคำนวณแบบ Top down ซึ่งเดิมใช้แบบ Bottom up
   
IT4 - ประชาชนสามารถการเข้าถึงสารสนเทศ
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี http:// www.nonthaburi.go.th
การเชื่อมโยง (Link) จากเว็บไซต์  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดนนทบุรี http://www.nonthaburi.go.th/nic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter7/749/
   
IT5 Warning System/ Operation Warroom/Cockpit
จังหวัดนนทบุรี มีการวัดระดับความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัด และแสดงผลเป็นกราฟ
   
IT6 - จังหวัดนนทบุรีมีการรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- แผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เอกสาร
- แผนการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดนนทบุรี (IT Contigency Plan) เอกสาร
- แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดนนทบุรี เอกสาร
- ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เอกสาร
- มีการสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and Recovery) - มีตารางการ Backup ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ ผ่านทางโปรแกรม
Direct Admin
IT7 KM การจัดการองค์ความรู้
จังหวัดนนทบุรีมีเว็บไซต์สำหรับรวบรวมองค์ความรู้ http://nonthaburi.go.th/category/การจัดการองค์ความรู้
   

 
 
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us : Tel. 0 2580 0705-6
e-mail address: nonthaburi@moi.go.th