คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการตำบลละ5ล้านบาท

มกราคม

18

2016

แจ้งจัดส่งเอกสารและรายละเอียดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม

ตามที่อำเภอทุกอำเภอได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติมให้ครบตำบลละ 5 ล้านบาท โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ มสต.1 แบบ มสต. 2 ให้คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดนนทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 แล้ว นั้น จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 ว่า มีบางโครงการยังจัดส่งเอกสารและรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน จึงขอให้ทุกอำเภอจัดส่งเอกสารและรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังกล่าว ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

มกราคม

11

2016

แบบรายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล

การรายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ให้รายงานให้จังหวัดนนทบุรีทราบทุกวันที่ 10 ของเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด  พร้อมจัดส่งไฟล์ภาพที่แสดงผลการดำเนินงาน ผ่านทาง nonburioffice@gmail.com เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ สำหรับครั้งแรกให้รายงาน ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 แบบฟอร์มโครงการตัวอย่าง

มกราคม

8

2016

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว52 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล