คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการตำบลละ5ล้านบาท

กรกฎาคม

28

2016

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/2687 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทปลูกสร้างที่เกิดมาจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลและโครงการตามมารตการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/2687 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เกิดมาจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลและโครงการตามมารตการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   1.แบบรายงานทรัพย์สินราชพัสดุที่เกิดจากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)   2.แบบรายงานทรัพย์สินราชพัสดุที่เกิดมาจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล   3.พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518   4.กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับราชพัสดุ พ.ศ.2545

เมษายน

11

2016

สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดนนทบุรี (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) ข้อมูล

รายละเอียดสรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดนนทบุรี (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2559  เวลา  24.00 น. >>

มีนาคม

10

2016

แบบรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท

แบบรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท

มีนาคม

9

2016

แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบ . แผนคชจบริหารตำบล5ล้าน

มีนาคม

1

2016

คู่มือ แนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

แนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)  ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

กุมภาพันธ์

1

2016

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการที่ขาดรายละเอียดประกอบการพิจารณา)

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล