คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤศจิกายน

15

2019

ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาจัหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

ที่ นบ 0017.2/ว5515 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาจัหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการประชุม  2. กลุ่มเป้าหมายประชุมเชิงปฎิบัติการ   

พฤศจิกายน

15

2019

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตร สมัยนายกรัฐมนตรี

ที่ นบ0017.2/ว5514 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตร สมัยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทนวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท0212.1/ว6072 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562  รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตร สมัยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

พฤศจิกายน

13

2019

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ >>

พฤศจิกายน

12

2019

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ0017.2/ว5435 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ0017.13/1385 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562  2.สำเนาร่างเบื้องต้นรายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พฤศจิกายน

1

2019

ขอเชิญประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/5275 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาร่างเบื้องต้นรายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตุลาคม

30

2019

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-23 /2562

ที่ นบ 0017.2/ว5248 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562  ที่ นบ 0017.2/ว5238 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562  ที่ นบ0017.2/ว5239 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 

ตุลาคม

29

2019

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.2/ง6147 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 แบบรายงาน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผล ได้ช้าที่สุดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม

22

2019

การปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563

นบ 0017.2/ว5049 ลว 17 ตุลาคม 256 เรื่องการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดิม (.docx) ที่นี่ หรือเปิดไฟล์ .PDF แบบฟอร์มสำหรับส่วนราชการ>> แบบฟอร์มสำหรับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี>>

ตุลาคม

15

2019

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562

ที่ นบ 0017.23/ว2349 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562