คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

3

2019

เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว2130 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ   แบบตอบรับ ลิ้งค์ http://tiny.cc/cr535y   QRcode

เมษายน

25

2019

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/1982 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่าบงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2. สรุปการขอปรับเเผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่1104/2562 ลงวันที่

เมษายน

24

2019

การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)

ที่ นบ 0017.2/ว1882 วันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฯ  ใบสมัคร (.pdf) ใบสมัคร (.doc)   รายละเอียดการสมัคร  ปฏิทินหลักสูตร    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายองอาจ  นิ่มเป๋า  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร.

เมษายน

23

2019

คู่มือการปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพเเละการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

ที่ นบ 0017.2/ว1918  ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพเเละการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1923 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562  คู่มือการปฎิบัติงานฯ 

เมษายน

19

2019

การประเมินสการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว 1861 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่องการประเมินสการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ  เอกสารประกอบการประชุม 

เมษายน

19

2019

การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ นบ 0017.2/ว 1835 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ นบ 0017.2/ว1836 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท

เมษายน

19

2019

การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leader 4.0 for

ที่ นบ 0017.2/ว 1864 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี :สู่ความเป็นเลิศ  สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี     ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายองอาจ  นิ่มเป๋า  ตำแหน่ง

เมษายน

3

2019

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่

ที่ นบ0017.2/1567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ   ลิงค์แบบตอบรับ http://tiny.cc/xkhe4y   QR-Code      

มีนาคม

25

2019

ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2562

ที่ นบ 0017.2/ว1420 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2562   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว1361 ลงวันที่ 6 มีนาคม  แผนจังหวัด ปี 2563 ภาคกลาง แผนกลุ่มจังหวัด ปี 2563 (6