คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤศจิกายน

16

2018

การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5814 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (นฐ)/ว 068 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  

พฤศจิกายน

13

2018

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่1/2561

ที่ นบ 0017.2/ว5726 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่1/2561  สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานการประชุม ครั้งที่1/2561 แบบรับรองรายงานการประชุม 

พฤศจิกายน

12

2018

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ นบ0017.2/ว5707 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6065 ลว 22 ตุลาคม 2561  แบบฟอร์มการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://drive.google.com/open?id=13BzFVupIjqQr75MRib2WAtItvEj28VPr แนวทางการปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนบูรณาการฯ 

พฤศจิกายน

12

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว5708 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว5708 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดหนังสือ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=184f33RYaSHyxOpU8buOQz-wKp9rzKAZK   2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1tjIIv7eyhEcjjaoGFhDjDGzXGS_KB1Uf   3.สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1dpeQ_dJrVvzI-SSRfVqX1WIm7kzdsvUr   4.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี https://drive.google.com/open?id=1GlU6qIQQ1QMtM7_2zaxxbEnR033BJ5cW

พฤศจิกายน

12

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

นบ 0017.2/ว1919 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561   

พฤศจิกายน

12

2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5676 ลงวันที่ 9 พ.ย. 61 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

7

2018

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน

นบ 0017.3/ว5632 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

7

2018

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5621 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.2561 ราละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

7

2018

การปรับปรุงข้อมุลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562

นบ 0017.2/ว1844 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการปรับปรุงข้อมุลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ด้วยจังหวัดนนทบุรี จะปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ (Diary) ประจำปี พ.ศ.2562 แต่เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง มีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เกษียณอายุราชการ และหมดวาระในการดำรงตำแหน่งจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการตรวจสอบข้อมูล ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบสำรวจข้อมูลทำเนียบฯ ปี 2562 จำนวน 1 แผ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้

พฤศจิกายน

5

2018

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว5595 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวโหลดแผนการดำเนินงานฯ ได้ที่นี่