คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กุมภาพันธ์

4

2020

นบ 0017.2/ว215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์

นบ 0017.2/ว215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนจากห้องเกาะเกร็ด ชั้น 3 เป็นห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 วันและเวลาเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

4

2020

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว550

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว550 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

3

2020

การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ0017.2/ว638 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 101/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 2.สำเนาโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการที่ 1   โครงการที่ 2   โครงการที่ 4   โครงการที่

มกราคม

29

2020

นบ 0017.3/ว 444 ลงวันที่ 29

นบ 0017.3/ว 444 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 267/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >>

มกราคม

29

2020

การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ0017.2/ว460 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ที่ สว(กสว1)0002/00044 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 2.รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 3.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

มกราคม

28

2020

การจัดทำข้อมูลประกอบการลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ0017.2/ว420 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ที่ สว (กสว1)002/00044 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 2.แบบรายงานประเด็นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

มกราคม

28

2020

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1- 3/2563

ที่ นบ 0017.2/ว417 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563   ที่ นบ 0017.2/ว418 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563   ที่ นบ 0017.2/ว419 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

มกราคม

20

2020

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิกเพื่อ Download คำอธิบายการกรอกแบบรายงาน https://drive.google.com/open?id=1NKmmdfup1Tm221V02hdHwQez8g_KfG0n   คลิกเพื่อ Download Link แบบรายงาน