คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มีนาคม

11

2020

การดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ (1จังหวัด1แผนงาน/โครงการ)

ที่ นบ 0017.2/4467,4468 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ (1จังหวัด1แผนงาน/โครงการ)   สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ (1จังหวัด1แผนงาน/โครงการ)   https://drive.google.com/open?id=1W9hqDGJWl-byh8889n-KWUK9T5XJAxr9

มีนาคม

11

2020

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ0017.2/ว1213 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร0726.5/5174 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 2.สำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯเงินประจำงวดที่ 01 ครั้ง 0003 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 3.แบบรายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 https://drive.google.com/open?id=1oP22aL6-XJFnIbwXm90l3w5cI72CuI-d

มีนาคม

6

2020

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่5/2563

ที่ นบ0017.2/ว1094 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่5/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 

กุมภาพันธ์

27

2020

นบ 0017.2/ว981 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์

นบ 0017.2/ว981 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

24

2020

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2563

ที่ นบ0017.2/ว908 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 

กุมภาพันธ์

24

2020

การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ที่ นบ 0017.2/ว903 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0211.6/ว1043 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

4

2020

นบ 0017.2/ว215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์

นบ 0017.2/ว215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนจากห้องเกาะเกร็ด ชั้น 3 เป็นห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 วันและเวลาเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

4

2020

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว550

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว550 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

3

2020

การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ0017.2/ว638 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 101/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 2.สำเนาโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการที่ 1   โครงการที่ 2   โครงการที่ 4   โครงการที่

มกราคม

29

2020

นบ 0017.3/ว 444 ลงวันที่ 29

นบ 0017.3/ว 444 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 267/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >>