คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

เมษายน

20

2018

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดฯ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2 /ว575 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดฯ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จังหวัดนนทบุรี >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

เมษายน

19

2018

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ส่วนราชการ หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2164 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< อำเภอ หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2165 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< องค์การปกครองส่วนท่องถิ่น หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2166 ลงวันที่

เมษายน

18

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว2113

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่  นบ0017.3/ว2113 ลงวันที่ 18 เม.ย.61 เรื่องขอให้เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

17

2018

การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2084 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<   หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2085 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมษายน

17

2018

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2083 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<<

เมษายน

5

2018

โครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ และสังเกตการณ์ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุดที่ นบ0017.2/ว1472 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ และสังเกตการณ์ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<<<  

เมษายน

2

2018

การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1433 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวน 1 ฉบับ 2. แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Y-Ka9UGHlReZWz9GzkwJtAjgG9e0juEw   ** หมายเหตุ  ขอให้ท่านส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : nonburioffice@gmail.com ในวันที่