คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

5

2020

การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ0017.2/ว2604 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (แบบฟอร์ม 1)   https://drive.google.com/file/d/1dZq3J3J3CSF8cDX1L63lPxRDXY5PGKVy/view?usp=sharing     2.ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (แบบฟอร์ม 2)   https://drive.google.com/file/d/1IyFDv-BUhMYVuJhcbTRl9ViCLvU9ya7x/view?usp=sharing

พฤษภาคม

28

2020

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว2460 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   2. แบบรายงานติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ https://drive.google.com/open?id=1P7YrFgn8qIbdaSW-sBmIFtUBwa0xgiR-   3.คู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

พฤษภาคม

27

2020

การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

ที่ นบ 0017.2/ว2433 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)15098 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563   2.แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบท้ายฯ   https://drive.google.com/open?id=1IyFDv-BUhMYVuJhcbTRl9ViCLvU9ya7x   3.คู่มือการเสนอโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ   4.ปฏิทินการจัดโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

25

2020

ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ที่ นบ 0017.2/ว922 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล     เอกสารประกอบการประชุม   https://drive.google.com/open?id=1tPzwriytyFfICBG74RbEreL8grgKzcmU

พฤษภาคม

18

2020

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว 2266 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1117/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  

พฤษภาคม

15

2020

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

14

2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

22

2020

การประชุมซักซ้อมแนวทาง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ระเบียบวาระการประชุม   2.รายการโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่หน่วยงานต้องชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ   ****สำหรับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ “โครงการวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์” และ “โครงการเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi”  ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลฅ เพื่อชี้แจงในที่ประชุมด้วย****