คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

6

2018

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

นบ 0017.2/ว3161 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

มิถุนายน

5

2018

การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือประทับตรา จังหวัดนนทบุรี  ที่ นบ 0017.2/ว754 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ >>>> https://drive.google.com/open?id=1pH8PhF3lhDwbMnaRJREbAY6GMTQqNfSq

มิถุนายน

5

2018

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –

ที่ นบ 0017.2/ว 3128 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่  สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว2610 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.เอกสารเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 1.1  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระทรวงมหาดไทย 1.2  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มิถุนายน

4

2018

นบ 0017.3/ว3086 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม

นบ 0017.3/ว3086 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มิถุนายน

1

2018

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว 3095  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี  2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  3.  แบบตอบรับออนไลน์ ทางQR Code หรือลิงค์ด่านล่างนี้      https://docs.google.com/forms/d/19IhUzpMzSuO5Qkb6Cu3ZNe7WFJPJQrFPW8jcJKFUsDg/edit หรือหากไม่ได้กรุณา ดาวน์โหลดแบบตอบรับฯ และส่งมาที่ E-mail : nonburioffice@gmail.com หรือ โทรสาร 02-580-0752 4.กำหนดการ  5.แผนที่  หมายเหตุ-

พฤษภาคม

30

2018

ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/6224 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<

พฤษภาคม

24

2018

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว2956 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

พฤษภาคม

18

2018

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 695 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< 1.แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2. กำหนดการและแบบตอบรับ