คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

18

2017

การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราขดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3354 เรื่องการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราขดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 2105 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 2.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาเชิงชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    

พฤษภาคม

18

2017

การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3353 เรื่องการพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 2067 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

พฤษภาคม

18

2017

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3352 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/2069 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 2.สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 449 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

พฤษภาคม

18

2017

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3351 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/2069 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 2.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0342 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558

พฤษภาคม

3

2017

การดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่ นบ0016.3/181 ลงวันที่ 1 พ.ค.2560 เรื่องการดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

2

2017

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว228 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว228 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่องขอให้หน่วยดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดนนทบุรี รายละเอีดตามหนังสือส่งที่แนบมาพร้อมนี้>> และแบบรายงาน (pdf)>> และแบบรายงาน (xlsx) สามารถ Download ได้ที่นี่..click