คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กรกฎาคม

9

2018

นบ 0017.3/10337 ลงวันที่ 27 มิถุนายน

นบ 0017.3/10337 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดและแบบตอบรับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กรกฎาคม

4

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3620 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3620 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว221 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กรกฎาคม

2

2018

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว922 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย

มิถุนายน

26

2018

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 update 2667_Workshop ยุทธศาสตร์ที่ 1 นนทบุรี 25 มิ.ย. 61>> 213494_Workshop ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ.นนทบุรี 25 มิ.ย. 61 >> 214212_Nontaburi ประเด็นที่ 3_25062561 >> – – – เอกสารประกอบการบรรยาย –

มิถุนายน

25

2018

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล “การพัฒนาศักยภาพในการ เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล “การพัฒนาศักยภาพในการ  เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด” <<ที่นี่

มิถุนายน

20

2018

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ทึี่ นบ 0017.2 /ว 3394 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

มิถุนายน

20

2018

นบ 0017.3/ว838 ลงวันที่ 19 มิถุนายน

นบ 0017.3/ว838 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 >> แบบรับรองรายงานการประชุม >>