คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ตุลาคม

13

2016

ยกเลิกการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 841 จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากเลิกการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

ตุลาคม

13

2016

ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564) ผ่านระบบงีดิทัศน์ทางไกล

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 838   สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5835

ตุลาคม

7

2016

สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง   สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5581

ตุลาคม

6

2016

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

กันยายน

30

2016

ที่ นบ 0017.3/ว1725 ลงวันที่ 30

เรียน ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

19

2016

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

ที่ สม 0002/ว 1114 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

กันยายน

14

2016

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 779 หนังสือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

กันยายน

14

2016

ขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3366 เรื่องขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   1.กำหนดการประชุมประชาคม   2.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประชาคม   3.ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

กันยายน

13

2016

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

ที่ นบ0017.3/ว3308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี, ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, อำเภอทุกอำเภอ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>