คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กรกฎาคม

9

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2563

ที่ นบ 0017.2/ว 1324 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2563  

กรกฎาคม

8

2020

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/ว 3044 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/ว86 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563   2.รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี   https://drive.google.com/drive/folders/1o3MUkwFOgHV5cHQuIWr59NnK9C_7Qj5O?usp=sharing

กรกฎาคม

8

2020

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกัดตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกัดตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ download>>

มิถุนายน

30

2020

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0019/1016 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0019/1016 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน

29

2020

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น

ที่ นบ 0017.2/ว 2913 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563   ที่ นบ 0017.2/ว 2914 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 0018 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 2.

มิถุนายน

26

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2563

ที่ นบ 0017.2/ว1179 ลงวันที่ 25 มิถุนายน เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2563  

มิถุนายน

25

2020

การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

ที่ นบ 0017.2/ว2880 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว3251 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

มิถุนายน

22

2020

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร

ที่ นบ 0017.2/ว 2851 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3430 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563   2.ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

22

2020

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

ที่ นบ 0017.2/ว 2850 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0017.06/2730 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563  

มิถุนายน

17

2020

การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0100.02/4320 ลงวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๓ 2. บันทึกข้อตกลงการการโอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ