คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ธันวาคม

19

2016

การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว4901 ลงวันที่ 19 ธ.ค.2559 เรื่องการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>> Download เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่>>

ธันวาคม

14

2016

เชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4829  เรื่องเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2569 และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1-2559 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รับรองรายงานคณะทำงาน ครั้งที่ 1-2559 และแบบตอบรับ 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน

29

2016

นบ 0017.2/ว4646 เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว4646 ลงวันที่ เรื่องการสำรวจข้อมูลสถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์ Excel สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน

29

2016

นบ 0017.2/4616 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่

นบ 0017.2/4616 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

พฤศจิกายน

25

2016

รับรองรายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 915 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูร ณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/255 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

พฤศจิกายน

25

2016

การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุุด ที่ นบ 0017.2/ว 4582 เรื่องการดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ”   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่้ มท 0211.9/ว 6504 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน

17

2016

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ นบ0017.2/ว4471 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

16

2016

การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4439 เรื่อง ขอเชิญประชุม “การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล   1.กำหนดการประชุม   2.แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 2.1) การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พฤศจิกายน

11

2016

ที่ นบ0017.3/ว4369 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน

ที่ นบ0017.3/ว4369 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช” ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเอกชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>