คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

21

2017

นบ 0017.2/ว3926 ลงวันที่ 21 มิถุนายน

ที่ นบ 0017.2/ว3926 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 Download หนังสือส่งที่นี่ >> รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 Download รายงานการประชุมที่นี่ >>

มิถุนายน

21

2017

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๘๖๗๙ เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานระดับรายการ ขั้นร่างพรบ.-นนทบุรี ๑๓๐๖๖๐) ๑.๑ สิ่งที่ส้งมาด้วย ๑-ปฏิทินขั้นตอน ๑.๒ สิ่งที่ส้งมาด้วย ๒-เอกสารประกอบการชี้แจง ๑.๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓-ตัวอย่างรูปเล่ม (แก้ไข ๗ มิ.ย.

มิถุนายน

20

2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๘๙๔ เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มิถุนายน

20

2017

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3891 เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 3201 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

มิถุนายน

15

2017

การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัยหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 3788 เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัยหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว 2813 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

มิถุนายน

13

2017

เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วน ที่ นบ 0017.2/ว 3770 เรื่องเชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 2970 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  2. ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท (หนังสือท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง)  

มิถุนายน

9

2017

ข้อมูลโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามภาค จังหวัด จากกรมชลประทานเพื่อให้จังหวัดนนทบุรีนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่นๆ

หนังสือเลขที่ นบ 0017.2/ว 355 เรื่องข้อมูลโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามภาค จังหวัด จากกรมชลประทานเพื่อให้จังหวัดนนทบุรีนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่นๆ   รายละเอียดข้อมูลโครงการชลประทาน (ภาพรวมตามภาค และจังหวัด) 1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามภาค จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) 2.รายละเอียด โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (1) 3.รายละเอียด โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (2) 4.รายละเอียด โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (3) 5.รายละเอียด

มิถุนายน

8

2017

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.5/01897 ลงวันที่

หนังสื่อจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.5/01897 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารหนังสือจังหวัดนนทบุรีที่นี่ >> คำชี้แจงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บปริมาณงานของจังหวัดและภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด แบบฟอร์มเก็บข้อมูลปริมาณงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของจังหวัด

มิถุนายน

5

2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ บน 0017.2/ว 3659 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI 2017     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1269/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560  the best