คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

เมษายน

23

2015

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เมษายน

7

2015

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร

มีนาคม

31

2015

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 744 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มีนาคม

25

2015

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 690 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้