คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

24

2015

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8806

มิถุนายน

12

2015

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 1365 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤษภาคม

22

2015

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ที่ นบ 0017.1/ว 1180 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้