คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กันยายน

3

2015

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 41/2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 41/2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สิงหาคม

20

2015

ผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558

บันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1104/4131 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  สามารถ Download ได้ที่นี่ (http://jpp.moi.go.th/media/files/3._1104-4131_20_07_2558.pdf)

สิงหาคม

19

2015

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว 1803 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถ Download การ์ดพระราชทานฯ ได้ที่นี่