คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

สิงหาคม

20

2015

ผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558

บันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1104/4131 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  สามารถ Download ได้ที่นี่ (http://jpp.moi.go.th/media/files/3._1104-4131_20_07_2558.pdf)

สิงหาคม

19

2015

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว 1803 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถ Download การ์ดพระราชทานฯ ได้ที่นี่

กรกฎาคม

17

2015

ด่วนที่สุด เรื่อง การลงข้อมูลกระบวนงานการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน

ด่วนที่สุด เรื่อง การลงข้อมูลกระบวนงานการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มิถุนายน

24

2015

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8098 ลว 9 มีนาคม 2558  ดาวน์โหลด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 8806