คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กุมภาพันธ์

8

2016

เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.

นบ 0017.2/ว395 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาวางเป็นหลักประกัน

กุมภาพันธ์

8

2016

เรื่อง ขอเชิญประชุมเรื่อง “การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559”

นบ 0017.2/ว377 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมเรื่อง “การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

มกราคม

15

2016

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางกาปรับปรุงและบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ครั้งที่ 2/2558

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว041 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางกาปรับปรุงและบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ครั้งที่ 2/2558

มกราคม

6

2016

การเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ที่ นบ 0017.2/ว18 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

มกราคม

5

2016

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว005 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ธันวาคม

24

2015

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2558

จังหวัดนนทบุรีขอส่งรายงานการประชุมมาเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งจังหวัดนนทบุรีทราบ รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ . รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1-2558

ธันวาคม

22

2015

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มสำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาคกรอกข้อมูล เพื่อเตรียมสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 กำหนดส่งภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ก่อนเวลา 12.00 น. . แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง

ธันวาคม

21

2015

สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นบ 0017.2/ว 591 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการจัดแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ธันวาคม

17

2015

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59

ที่ นบ 0017.2/ว 570 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้