คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤศจิกายน

25

2016

การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุุด ที่ นบ 0017.2/ว 4582 เรื่องการดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ”   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่้ มท 0211.9/ว 6504 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน

17

2016

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ นบ0017.2/ว4471 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

16

2016

การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4439 เรื่อง ขอเชิญประชุม “การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล   1.กำหนดการประชุม   2.แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 2.1) การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พฤศจิกายน

11

2016

ที่ นบ0017.3/ว4369 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน

ที่ นบ0017.3/ว4369 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช” ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเอกชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤศจิกายน

9

2016

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4334 เรื่องส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

พฤศจิกายน

4

2016

นบ0017.2/ว4250 ลว 4 พ.ย.59 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ

นบ0017.2/ว4250 ลงวันที่ 4 พ.ย.59 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2560 เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ประธานองค์กรภาคเอกชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

31

2016

การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ 15247 เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตุลาคม

26

2016

ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ (ครั้งที่2) จากวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม

ที่ นบ 0017.3/ว4050 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ (ครั้งที่2) จากวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สำหรับสถานที่คงเดิม คือ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์

ตุลาคม

18

2016

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

นบ 0017.3/ว3923 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>