คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กุมภาพันธ์

22

2017

การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด (นบ 0017.2/ว890 ลงวันที่ 21 ก.พ. 60)     สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายการทรัพย์สินงบจังหวัดนนทบุรี 2557 – 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายการที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

กุมภาพันธ์

8

2017

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นบ 0017.3/ว647 เรื่องขอประชาสัมพันธ์บทความ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

27

2017

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ลว 23 มกราคม

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ลว 23 มกราคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

มกราคม

25

2017

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งและพิกัด GPS โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงานและที่ติดตั้งด้วยงบพัฒนาจังหวัด

ที่ นบ 0017.2/ว30 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งและพิกัด GPS โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงานและที่ติดตั้งด้วยงบพัฒนาจังหวัด ถึง อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง Download หนังสือส่งที่นี่>> Download ไฟล์ Excel สิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่ (.pdf) >>

มกราคม

23

2017

โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 292 เรื่องโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลงวันที่ 20 มกราคม 2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 7173 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2559 2.สำเนาวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7026 ลงวันที่ 6

มกราคม

19

2017

การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ นบ0017.2/ว278 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่องการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

มกราคม

10

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว09 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

นบ 0017.2/ว09 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2559

ธันวาคม

30

2016

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.1/ว5099

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.1/ว5099 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2599 เรื่อง การดำเนินโครงการ “ของขวัญปีใหม่ 2560” ของศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>