คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กันยายน

10

2019

จัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานส่งเสริมการขายงาน “THE BEST OF NONTHABURI

ที่ นบ 0017.2/ว 4428 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานส่งเสริมการขายงาน “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริทการขาย  THE BEST OF NONTHABURI 2019  2. กำหนดการงานแถลงข่าว  3.กำหนดการงานส่งเสริมการขาย  4.แผนผังพื้นที่จัดงาน และ แผนที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 

กันยายน

9

2019

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

มท 0211.4/ว5198 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสรอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

4

2019

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” รายละเอียดเพิ่มเติม>>

สิงหาคม

29

2019

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ นบ 0017.2/ว4210 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดตัวชี้วัด https://drive.google.com/file/d/1hbjF0zCV7npuLa-EEmS5C2u0azjauFGs/view?usp=sharing

สิงหาคม

27

2019

แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว5018 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 2. Powerpoint การประชุม ซักซ้อมแนวทาง 27 สิงหาคม 2562 3. แบบคำขอสนับสนุนโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด 4. แบบเอกสารสรุปวงเงินแบบคำขอ    

สิงหาคม

26

2019

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่4/2562

ที่ นบ 0017.2/ว1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่4/2562 

สิงหาคม

20

2019

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1qpniXUHHYya_ygANzIufhpCL8gNur94-/view?usp=sharing   ดาวน์โหลดต้นเรื่อง   ***โดยขอให้หน่วยดำเนินงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงิน โดยการ LIST และ CONFIRM ในระบบ GFMIS ได้อย่างครบถ้วน***

กรกฎาคม

26

2019

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว3348 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน รอง.ผอ.รมน. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7642 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 2.แบบฟอร์มสำรวจปัญหา ความต้องการ ของการให้บริการประชาชน  3.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ 4.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ  5.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย  ที่

กรกฎาคม

25

2019

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

หนังสือ ที่ นบ 0017.2/ว3355      ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเเละเอกชน พ.ศ.2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว2761 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว4098 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม

กรกฎาคม

24

2019

การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

ที่ นบ 0017.2/3313 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา