คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

สิงหาคม

3

2017

นบ0017.2/ว489 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

นบ0017.2/ว489 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนนทบุรีที่แนบมาพร้อมนี้ ประเด็นตรวจที่1 – 1.1 (1) – 1.1 (2) – 1.2 – 1.3 ประเด็นตรวจที่2 – 2.1 – 2.2 – 2.3 ประเด็นตรวจที่3 – 3.1 –

สิงหาคม

2

2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

สิงหาคม

1

2017

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ นบ 0017.2/ว 4042 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แผนงานภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561  

กรกฎาคม

25

2017

การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560

การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560  ที่ นบ0017.2/ว4526 

กรกฎาคม

20

2017

แนวทางการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ บน 0017.2/ว4424 แนวทางการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based) สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรกฎาคม

14

2017

รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี

นบ 0016/1184 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายละเอียดการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. 3. 4.