คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

2

2017

เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.

การประชุมเตรียมความพร้อมฯ  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เอกสารเพิ่มเติม (1) ร่าง PowerPoint PMQA (9 มิ.ย. 60)     การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5

มิถุนายน

1

2017

แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3596 เรื่องแนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน   หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3597 เรื่องแนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 2600 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม

31

2017

เชิญประชุมคณะทำงานคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/3553 เรื่องเชิญประชุมคณะทำงานคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม 2. แผนแม่บทการพัฒนาคลองบางตลาด      

พฤษภาคม

31

2017

นบ 0017.2/ว3550 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม

นบ 0017.2/ว3550 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

29

2017

ศธ 0516.14/ว1153 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ”

ศธ 0516.14/ว1153 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

29

2017

ศธ 0516.14/ว1152 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหืความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ”

ศธ 0516.14/ว1152 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหืความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 8 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

29

2017

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560”

ที่ นบ 0017.3/ว3504 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560” BEST PRACTICE AWARDS 2017 ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทสบาลนคร เทศบาลเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

พฤษภาคม

24

2017

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3444 เรื่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 ด่วน ที่ ตผ 0045 นฐ / 418 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 2.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546  3.แบบฟอร์มตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

พฤษภาคม

24

2017

เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/3425  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2560 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560 และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ระเบียบวาระการประชุม คลองบางตลาด ครั้งที่ 1-2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 2-2559 และแบบรับรองฯ

พฤษภาคม

19

2017

ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 3376 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 2214 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560