คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กันยายน

19

2018

ประเด็นการตรวจราชการผู้ตรวจมหาดไทย ประจำเดือน กันยายน 2561

ที่ นบ0017.2/ว1355  สามารถดาวโหลด แบบรายงานการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑      ได้ที่นี่        

กันยายน

18

2018

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกันยายน 2561 เป็นวันที่ 26

นบ0017.3/ว4796 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกันยายน 2561 เป็นวันที่ 26 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

14

2018

การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ(ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2-3)

ที่ นบ 0017.2/ ว 4706 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ……… กรณีมีหนี้ผูกพัน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปี พ.ศ. ………  

กันยายน

7

2018

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ที่ นบ 0017.2 /ว 4638 ลว 7 กันยายน 2561 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว4907 ลว 9 สิงหาคม 2561  2.แบบฟอร์มการเสนอโครงการบรรจุในพัฒนาจังหวัดฯ >>>>แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรจุในแผน   <<<< >>>>แบบฟร์อมการจัดทำแผน<<<<

กันยายน

5

2018

ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

ที่ นบ 0017.2/ว 1263 ลว 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) หนังสือเชิญ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน

4

2018

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI

ที่ นบ 0017.2/ว 4558 ลว 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”  2.กำหนดการจัดงานฯ 

สิงหาคม

23

2018

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2

ที่ นบ 0017.2/ว 4403 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4564 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561  2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2418/2561

สิงหาคม

21

2018

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว 4355 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2376/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561  2.ร่างระเบียบวาระประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่1/2561 

สิงหาคม

17

2018

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI

ที่ นบ 0017.2/ว 4318 ลว 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง (Specification) จัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”  2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่่ 2324/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561