คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

10

2018

การเสนอของพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว2430 ลงวันที่ 7 พ.ค.61 เรื่อง การเสนอของพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>>

พฤษภาคม

9

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้วที่ 3/2561

ที่ นบ 0017.2/ว664 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2561

พฤษภาคม

7

2018

จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 2430 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< สำเนาหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว2156 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ >>>ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<<

เมษายน

27

2018

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุดที่ นบ 0017.2/2308 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

เมษายน

26

2018

เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบการสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางประเทศ (NGIS Portal)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 00017.2/ว2182 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบการสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางประเทศ (NGIS Portal) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

เมษายน

24

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

หนังสือประทับตรา สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.2/ว598 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<