คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

เมษายน

22

2020

การประชุมซักซ้อมแนวทาง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ระเบียบวาระการประชุม   2.รายการโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่หน่วยงานต้องชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ   ****สำหรับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ “โครงการวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์” และ “โครงการเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi”  ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลฅ เพื่อชี้แจงในที่ประชุมด้วย****

เมษายน

15

2020

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.3/ว1835 ลงวันที่ 14

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.3/ว1835 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

14

2020

การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ นบ 0017.2/ว 1750 ลงวันที่ 10เมษายน 2563 เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมษายน

7

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2563

ที่ นบ0017.2/ว660 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2563

เมษายน

3

2020

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

ที่ นบ 0017.2/ว1655  ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.2/ว1801 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563