คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

สิงหาคม

14

2018

ขอความร่วมมือเผยแพร่เชิญชวนประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน “อัตลักษณ์นนท์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุดที่ นบ 0017.2/ว4170 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่เชิญชวนประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน “อัตลักษณ์นนท์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ  ใบสมัครการประกวดฯ

สิงหาคม

10

2018

การตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว4217 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง การตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

สิงหาคม

9

2018

การเสนอแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว4204 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่องการเสนอแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

สิงหาคม

9

2018

การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนภาคกลางแบบบูรณาการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว4205 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนภาคกลางแบบบูรณาการ >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

สิงหาคม

2

2018

เชิญเข้าร่วมประชุมอบรมสัมนาตามโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4107 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมอบรมสัมนาตามโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ  2. แบบตอบรับออนไลน์    ข้อเน้นย้ำสำคัญ 1. การเดินทางไป-กลับ โดยเครื่องบิน สายการบิน “Air Asia” ซึ่งจะใช้สิทธิพิเศษสำหรับ “ข้าราชการ” กรุณานำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สิงหาคม

2

2018

เชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว1058 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

สิงหาคม

1

2018

แจ้งรายงานประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1057 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายงานประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี >> สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

สิงหาคม

1

2018

การประชุมแจ้งแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1059 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชุมแจ้งแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562   >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

กรกฎาคม

23

2018

รหัสผู้ใช้งาน (username)และ (Password) เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด

นบ 0017.2/ว 1034 ลว 23 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอส่งรหัสผ่าน (username)และ (Password) เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนฯ 

กรกฎาคม

20

2018

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว3932 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย   ลิงค์สำหรับส่งแบบตอบรับออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxECw6eNHJlsW4hDf3LHbL-8l8DWrZbZ-y5jFb8uhbQUd_aw/viewform