คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

25

2018

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล “การพัฒนาศักยภาพในการ เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล “การพัฒนาศักยภาพในการ  เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด” <<ที่นี่

มิถุนายน

20

2018

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ทึี่ นบ 0017.2 /ว 3394 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

มิถุนายน

20

2018

นบ 0017.3/ว838 ลงวันที่ 19 มิถุนายน

นบ 0017.3/ว838 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 >> แบบรับรองรายงานการประชุม >>

มิถุนายน

18

2018

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว830 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย

มิถุนายน

13

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3214 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3214 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (Update 13 มิ.ย.61)>>

มิถุนายน

7

2018

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัด

นบ 0017.2/ว 3165 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัด คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ) 1112/2798 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

มิถุนายน

6

2018

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA TEAM) วันที่ 11

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 775 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< กำหนดการและแบบตอบรับ  ลิงค์แบบตอบสอบถาม (LD1) >>>> https://goo.gl/forms/zIyG3giFamIZ6Brz2 ลิงค์แบบตอบสอบถาม (LD3) >>>>https://goo.gl/forms/I7qNvhG9R3BRwbDg2