คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

19

2016

การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 2559

พฤษภาคม

19

2016

นบ 0017.3/ว1520 ลงวันที่ 19 พ.ค.59

นบ 0017.3/ว1520 ลงวันที่ 19 พ.ค.59 เรื่องการกำหนดรหัสตัวพยันชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

พฤษภาคม

17

2016

การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่(พ.ศ.2561-2564)

การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่(พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พฤษภาคม

10

2016

การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

สรุป CCTV สรุปข้อมูล CCTV ภ.จว.นนทบุรี สรุปข้อมูลแบบสำรวจ CCTV ภ.จว.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย สรุปแบบสำรวจ CCTV ภ.จว.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี สรุปแบบสำรวจกล้อง CCTV ภ.จว.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรบางกรวย สรุปแบบสำรวจการติดตั้ง CCTV ภ.จว.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง สรุปแบบสำรวจการติดตั้ง CCTV ภ.จว.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง สรุปแบบสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTV ภ.จว.นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรคลองข่อย สรุปแบบสำรวจการติดตั้งกล้อง

เมษายน

25

2016

เรื่อง สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เรื่อง สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมษายน

19

2016

การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ที่ นบ0017.3/4638 ลว 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียน นายกสมาคมการค้าจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

7

2016

เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว1095 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

เมษายน

4

2016

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ฯ

ที่ นบ0022.3/427 ลงวันที่ 1 เทษายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

1

2016

เรื่อง แจ้งคำสั้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1052 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งคำสั้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

มีนาคม

28

2016

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559

นบ0017.1/ว 880 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>