คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กันยายน

13

2016

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ

ที่ นบ0017.3/ว3308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนฯ ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี, ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, อำเภอทุกอำเภอ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพน้อมนี้>>

กันยายน

8

2016

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม

ที่ คค 0707.7/10576 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา โครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

8

2016

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 001732/ว 3274 เรื่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี   แบบสรุปแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  

สิงหาคม

26

2016

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1   ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)     คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

สิงหาคม

25

2016

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)   คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม   ระเบียบวาระประชุม

สิงหาคม

23

2016

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 712ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สิงหาคม

17

2016

เชิญประชุมการเร่งรัดผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/740 เรื่องขอเชิญประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

สิงหาคม

15

2016

นบ 0017.3/ว2911 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ

นบ 0017.3/ว2911 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>