คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

เมษายน

4

2016

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ฯ

ที่ นบ0022.3/427 ลงวันที่ 1 เทษายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

1

2016

เรื่อง แจ้งคำสั้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1052 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งคำสั้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

มีนาคม

28

2016

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559

นบ0017.1/ว 880 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

22

2016

ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559

นบ 0017.1/ว909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> สิ่งที่ส่งมาด้วย (สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว1311 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559)>>

มีนาคม

21

2016

ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม (สคจ.) ปี 2559

นบ 0017.1/ว 897 ลว 21 มี.ค.59 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม (สคจ.) ปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

4

2016

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว658 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

มีนาคม

3

2016

เรื่อง การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี

หนังสือราชการด่วนที่สุด ที่ มท0201.3/ว0974 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

กุมภาพันธ์

25

2016

การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ “G-News”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.1/ว 605 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ “G-News” รายละเอียด Download Link ตามนี้