คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

กรกฎาคม

6

2016

คำสั่ง ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ)

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี  

กรกฎาคม

6

2016

คำสั่ง ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาขังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

28

2016

เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/8903 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มิถุนายน

25

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0016.2/ว2032 ลว.

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครและเมืองทุกแห่ง ร่วมประชุมรับมอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี . ในส่วนของอำเภอ ให้ร่วมประชุมผ่านระบบ DOPA TV ของกรมการปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

มิถุนายน

23

2016

นบ 0017.3/ว2001 เรื่อง การสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9

นบ 0017.3/ว2001 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มิถุนายน

23

2016

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี