คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ธันวาคม

21

2015

สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นบ 0017.2/ว 591 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการจัดแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ธันวาคม

17

2015

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59

ที่ นบ 0017.2/ว 570 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

พฤศจิกายน

27

2015

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๙ (.pdf)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๙ (.pdf) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้