คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มีนาคม

4

2016

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว658 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

มีนาคม

3

2016

เรื่อง การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี

หนังสือราชการด่วนที่สุด ที่ มท0201.3/ว0974 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

กุมภาพันธ์

25

2016

การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ “G-News”

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.1/ว 605 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ “G-News” รายละเอียด Download Link ตามนี้

กุมภาพันธ์

24

2016

ตัวอย่างการจัดทำหมวด P ลักษณะสำคัญขององค์การ

ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการจัดทำหมวด P ลักษณะสำคัญขององค์การ ของหน่วยงานได้ตาม Lilk ด้านล่างนี้ครับ . . 021059 pmqa_form6_2 NTBR   กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี โทร 0-2580-0705-6 ต่อ 14127 (คมกฤช)

กุมภาพันธ์

15

2016

เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขอสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว488 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขอสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

กุมภาพันธ์

12

2016

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว457 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กุมภาพันธ์

12

2016

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว456 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กุมภาพันธ์

11

2016

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว445 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

กุมภาพันธ์

11

2016

เรื่อง สรุปการประชุมสัมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว444 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง สรุปการประชุมสัมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

กุมภาพันธ์

11

2016

เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว0514 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)”