คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ตุลาคม

15

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กบจ ครั้งที่8/2563

ที่ นบ 0017.2/ว3141 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กบจ ครั้งที่8/2563  

ตุลาคม

8

2020

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ที่ นบ 0017.2/ว 4089 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง     https://drive.google.com/drive/folders/1ZQkvps4HHXF6AOWGhl0cDdOmxCBK8vJN?usp=sharing  

ตุลาคม

1

2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

28

2020

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ห้วงครึ่งปีหลัง (วงรอบ 12 เดือน)

ที่ นบ 0017.2/16540 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ห้วงครึ่งปีหลัง (วงรอบ 12 เดือน)   หนังสือ ถึง ปลัดจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ถึง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ที่ กห 0481(พมพ.)/595 ลงวันที่ 1 กันยายน

กันยายน

3

2020

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว3691 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    2.สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563   3.สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สิงหาคม

19

2020

เชิญประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา

ที่ นบ 0017.2/ว 3505 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา     สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ1) 0009/ว02878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  

สิงหาคม

11

2020

การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว3426 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิงหาคม

4

2020

การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่

1.หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0100.02/5546 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   2. ประเด็นการตรวจราชการ จำนวน 7 เรื่อง Download   3. คำชี้แจงประกอบการตรวจราชการ Download

สิงหาคม

4

2020

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว 3342 ลงวันที่ 4 สิงหาคม    สิ่งที่ส่งมาด้วย