คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

30

2018

ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/6224 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<

พฤษภาคม

24

2018

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว2956 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

พฤษภาคม

18

2018

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 695 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< 1.แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2. กำหนดการและแบบตอบรับ  

พฤษภาคม

11

2018

จัดทำข้อมุลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือสังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2783 เรื่อง จัดทำข้อมุลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<< >>>ลิงค์ดาวน์โหลด<<< แบบรายงานผลดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   แบบรายงานผลดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

พฤษภาคม

10

2018

การเสนอของพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว2430 ลงวันที่ 7 พ.ค.61 เรื่อง การเสนอของพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>>

พฤษภาคม

9

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้วที่ 3/2561

ที่ นบ 0017.2/ว664 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2561