คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

สิงหาคม

1

2018

แจ้งรายงานประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1057 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายงานประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี >> สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

สิงหาคม

1

2018

การประชุมแจ้งแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1059 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชุมแจ้งแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562   >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

กรกฎาคม

23

2018

รหัสผู้ใช้งาน (username)และ (Password) เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด

นบ 0017.2/ว 1034 ลว 23 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอส่งรหัสผ่าน (username)และ (Password) เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนฯ 

กรกฎาคม

20

2018

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว3932 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย   ลิงค์สำหรับส่งแบบตอบรับออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxECw6eNHJlsW4hDf3LHbL-8l8DWrZbZ-y5jFb8uhbQUd_aw/viewform

กรกฎาคม

9

2018

นบ 0017.3/10337 ลงวันที่ 27 มิถุนายน

นบ 0017.3/10337 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดและแบบตอบรับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กรกฎาคม

4

2018

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3620 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3620 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว221 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กรกฎาคม

2

2018

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุม

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว922 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย

มิถุนายน

26

2018

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 update 2667_Workshop ยุทธศาสตร์ที่ 1 นนทบุรี 25 มิ.ย. 61>> 213494_Workshop ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ.นนทบุรี 25 มิ.ย. 61 >> 214212_Nontaburi ประเด็นที่ 3_25062561 >> – – – เอกสารประกอบการบรรยาย –