คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มีนาคม

19

2018

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1123 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มฯ <<< https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGT0QrtF-dX7Zx0vULaAo0jd3G1DjRpS4J-JmG02NII/edit#gid=788809291 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<  

มีนาคม

12

2018

การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

นบ 0017.2/ว1042 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง  การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

มีนาคม

6

2018

เรื่อง การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/วเรื่อง การบริหารทรัพย์สินจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ของจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

5

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กุมภาพันธ์

28

2018

เรื่อง การประเมินผลส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.2/ว942 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง การประเมินผลส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

กุมภาพันธ์

28

2018

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว920 ลงวัน 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี >>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<< *** ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ *** 1. “ใบงาน โครงร่างองค์การ (Organisation Profile: OP) 2.  การบันทึกเป็นไฟล์ .doc และ .pdf 3.  การตั้งชื่อไฟล์

กุมภาพันธ์

27

2018

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นบ 0017.2/ว295 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กุมภาพันธ์

13

2018

การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นบ 0017.2/ว 703 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งปรับแผนฯ 2561 ลิงค์ดาวน์โหลด แบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน  2561 >>> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuV-EF-bkWoSB4VxE0Omecf33A69OYNQ