คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

2

2017

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว228 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว228 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่องขอให้หน่วยดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดนนทบุรี รายละเอีดตามหนังสือส่งที่แนบมาพร้อมนี้>> และแบบรายงาน (pdf)>> และแบบรายงาน (xlsx) สามารถ Download ได้ที่นี่..click

เมษายน

3

2017

การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1581 เรื่องจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการเบิกจ่ายงบเพิ่ม 60 (จังหวัดนนทบุรี)

มีนาคม

29

2017

ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว-  เรื่องข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาภัยแล้ง   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1319 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

มีนาคม

21

2017

หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1240 เรื่อง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 0622 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม

3

2017

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 1000 เรื่องขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ   สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน

มีนาคม

2

2017

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 92   ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

กุมภาพันธ์

24

2017

นบ0017.3/ว2776 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

นบ0017.3/ว2776 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>