คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มกราคม

19

2017

การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ นบ0017.2/ว278 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่องการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>> เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย>>

มกราคม

10

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว09 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

นบ 0017.2/ว09 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2559

ธันวาคม

30

2016

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.1/ว5099

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.1/ว5099 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2599 เรื่อง การดำเนินโครงการ “ของขวัญปีใหม่ 2560” ของศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

19

2016

การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว4901 ลงวันที่ 19 ธ.ค.2559 เรื่องการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมาพร้อมนี้>> Download เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่>>

ธันวาคม

14

2016

เชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 4829  เรื่องเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2569 และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1-2559 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รับรองรายงานคณะทำงาน ครั้งที่ 1-2559 และแบบตอบรับ 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน

29

2016

นบ 0017.2/ว4646 เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว4646 ลงวันที่ เรื่องการสำรวจข้อมูลสถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์ Excel สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน

29

2016

นบ 0017.2/4616 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่

นบ 0017.2/4616 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่และทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

พฤศจิกายน

25

2016

รับรองรายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 915 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูร ณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/255 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559