คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

ตุลาคม

9

2017

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

นบ0017.3/ว7363 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสื่อที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

20

2017

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6968 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดหนังสือ>> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

13

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6787

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว6787 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอทุกอำเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

5

2017

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60

นบ0017.3/ว6726 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

1

2017

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ลับมาก ที่ นบ 0017.3/ว07 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

สิงหาคม

31

2017

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ นบ. 0017.2/12121 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6624 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายอำเภอทุกอำเภอจังหวัดนนทบุรี หนังสือ

สิงหาคม

30

2017

การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด

ที่ นบ 0017.1/ว 6421 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมาตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

สิงหาคม

29

2017

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

ที่ นบ 0017.2/ว6556 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร    สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.2/ว4328 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 

สิงหาคม

25

2017

ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

ที่ นบ 0017.2/ว6446  ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ    สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว4375 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  สำเนาหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ที่ คค 0312.5/506 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

สิงหาคม

24

2017

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2

ที่ นบ 0017.2/ว6430  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชกระทรวงมหาดไทย  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงตามมติ ครม. วันที่ 25 เม.ย 2560  สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตาม การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่