คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤศจิกายน

1

2019

ขอเชิญประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/5275 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาร่างเบื้องต้นรายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตุลาคม

30

2019

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-23 /2562

ที่ นบ 0017.2/ว5248 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562  ที่ นบ 0017.2/ว5238 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562  ที่ นบ0017.2/ว5239 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 

ตุลาคม

29

2019

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.2/ง6147 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 แบบรายงาน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผล ได้ช้าที่สุดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม

22

2019

การปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563

นบ 0017.2/ว5049 ลว 17 ตุลาคม 256 เรื่องการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดิม (.docx) ที่นี่ หรือเปิดไฟล์ .PDF แบบฟอร์มสำหรับส่วนราชการ>> แบบฟอร์มสำหรับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี>>

ตุลาคม

15

2019

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562

ที่ นบ 0017.23/ว2349 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562

ตุลาคม

3

2019

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1ของสภาผู้แทนราษฎร

ที่ นบ 0017.2/ว4867 ลงวันที่ 3 ตุลาคม เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1ของสภาผู้แทนราษฎร  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว5511 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562  2.ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1ของสภาผู้แทนราษฎร ประจำจังหวัดนนทบุรี 

ตุลาคม

1

2019

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/4137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0728/ว134 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562  2.รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี  3. รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัด