คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

มิถุนายน

27

2017

ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๐๓๑ เรื่องขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการพิธีเปิดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ 2.รายละเอียดการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗

มิถุนายน

26

2017

รายงานสถานภาพและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นบ0017.2/ว3963 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานสถานภาพและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง Download หนังสือนำส่ง>> Download สิ่งที่ส่งมาด้วย>>

มิถุนายน

26

2017

สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ในจุดที่สำคัญ

นบ0017.2/ว3964 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ในจุดที่สำคัญ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ Download หนังสือนำส่ง>> Download สิ่งที่ส่งมาด้วย>>

มิถุนายน

26

2017

สำรวจและรายงานสถานภาพการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2555

นบ0017.2/ว3962 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง สำรวจและรายงานสถานภาพการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2555 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมือง Download หนังสือนำส่ง>> Download สิ่งที่ส่งมาด้วย>>

มิถุนายน

26

2017

รายงานสถานภาพและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นบ0017.2/8871 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานสถานภาพและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เรียน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี Download หนังสือนำส่ง>> Download สิ่งที่ส่งมาด้วย>>

มิถุนายน

21

2017

นบ 0017.2/ว3926 ลงวันที่ 21 มิถุนายน

ที่ นบ 0017.2/ว3926 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 Download หนังสือส่งที่นี่ >> รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 Download รายงานการประชุมที่นี่ >>

มิถุนายน

21

2017

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๘๖๗๙ เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานระดับรายการ ขั้นร่างพรบ.-นนทบุรี ๑๓๐๖๖๐) ๑.๑ สิ่งที่ส้งมาด้วย ๑-ปฏิทินขั้นตอน ๑.๒ สิ่งที่ส้งมาด้วย ๒-เอกสารประกอบการชี้แจง ๑.๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓-ตัวอย่างรูปเล่ม (แก้ไข ๗ มิ.ย.

มิถุนายน

20

2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๘๙๔ เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มิถุนายน

20

2017

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3891 เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 3201 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

มิถุนายน

15

2017

การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัยหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 3788 เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัยหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว 2813 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560