คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤศจิกายน

27

2020

การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ 0017.2/ว 4633 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (ตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)   2.เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (ตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

พฤศจิกายน

4

2020

รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว4383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 ด่วนที่สุด ที่ นร0726.5/562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563   2.สำเนารายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน

3

2020

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว4371 ลงวันที่

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว4371 ลงวันที่ 2 พ.ย.63 เรื่องการปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3128/2563 ลงวันที่ 2 พ.ย.2563) >>Download<<

ตุลาคม

27

2020

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว 4280 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ร่างตัวชี้วัดของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     2.แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด   https://drive.google.com/file/d/1PITZahqS1hYptnWnWI9kaQmKH6zh3ZK4/view?usp=sharing

ตุลาคม

21

2020

การเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นบ 0017.2/ว 4239 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      https://drive.google.com/file/d/1fDb2SmQIHMdXl1-BBmyncVEUcv3zJGvq/view?usp=sharing   สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.สำเนาแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.301)   2.สำเนาแบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ

ตุลาคม

19

2020

การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด นบ0017.3/ว4191 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3002/2563 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ตุลาคม

15

2020

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กบจ ครั้งที่8/2563

ที่ นบ 0017.2/ว3141 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กบจ ครั้งที่8/2563  

ตุลาคม

8

2020

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ที่ นบ 0017.2/ว 4089 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง     https://drive.google.com/drive/folders/1ZQkvps4HHXF6AOWGhl0cDdOmxCBK8vJN?usp=sharing  

ตุลาคม

1

2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

กันยายน

28

2020

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ห้วงครึ่งปีหลัง (วงรอบ 12 เดือน)

ที่ นบ 0017.2/16540 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ห้วงครึ่งปีหลัง (วงรอบ 12 เดือน)   หนังสือ ถึง ปลัดจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ถึง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ที่ กห 0481(พมพ.)/595 ลงวันที่ 1 กันยายน