คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

สิงหาคม

4

2020

การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่

1.หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0100.02/5546 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   2. ประเด็นการตรวจราชการ จำนวน 7 เรื่อง Download   3. คำชี้แจงประกอบการตรวจราชการ Download

สิงหาคม

4

2020

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ นบ 0017.2/ว 3342 ลงวันที่ 4 สิงหาคม    สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรกฎาคม

31

2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ปักธงนนทบุรีสู่เมืองน่าอยู่ (Livable City)

ที่ นบ 0017.2/ว 3112 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เรื่อง เชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ปักธงนนทบุรีสู่เมืองน่าอยู่ (Livable City)  เข้าร่วม 2 กิจกรรม วันที่ 5 สิงหาคม และ 13 สิงหาคม 2563        ที่ นบ 0017.2/ว3113 ลงวันที่

กรกฎาคม

31

2020

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ที่ นบ 0017.2/ว 3136 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการชี้แจงของหน่วยงานในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   2. คำชี้แจงแนวทางการชี้แจงรายละเอียดต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

กรกฎาคม

29

2020

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/ว3111 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษำร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0017.13/3200 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม

24

2020

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งที่

1. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1497 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งที่ 2   2. แบบฟอร์ม 1 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ) จัดทำ 1 โครงการ ต่อ 1 แบบฟอร์ม Download Click

กรกฎาคม

23

2020

การจัดทำรายละเอียดโครงการประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ

ที่ นบ 0017.2/ว 3233 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดโครงการประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ     สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดจากลิ้งค์นี้   https://drive.google.com/drive/folders/14tkp5kys6gfJM9yrkOGyUNPzv27vbnaz?usp=sharing

กรกฎาคม

23

2020

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ นบ 0017.2/ว3234  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สิ่งที่ส่งมาด้วย  สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้    https://drive.google.com/drive/folders/1m2l5L0dpnerJ6G50lxqDeWdm8cD7q_Nn?usp=sharing

กรกฎาคม

23

2020

การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ

ที่ นบ 0017.2/ว3235 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน รอง ผอ.รมน.จ.นบ. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี     ที่ นบ 0017.2/ว3236 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ   ที่ นบ 0017.2/ว 3237 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม

กรกฎาคม

22

2020

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ

สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนและ ประสานแผนพัฒนาในระดับต่างๆ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 1:การจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนและประสานแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ในวันพุทธที่ 22 กรกฎาคม 25633 ณ ห้องประชุม Alpaca Ballroom ชั้น 1 โรงแรมเวสเกสต์ เรสซิเดนซ์ ได้ที่ Link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Ij61Rdi3MKhaidcY7gqr7CqNXUdgTBfK?usp=sharing