คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

สิงหาคม

24

2017

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2

ที่ นบ 0017.2/ว6430  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชกระทรวงมหาดไทย  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงตามมติ ครม. วันที่ 25 เม.ย 2560  สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตาม การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่

สิงหาคม

22

2017

การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ นบ 0017.2/ว6391 การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย   สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405/ว0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) การถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สิน  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

สิงหาคม

22

2017

การเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

ที่ นบ 0017.2/ว6390 การเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิงหาคม

15

2017

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15

ที่ นบ 0017.5/ว517 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบ ถึง ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

สิงหาคม

3

2017

นบ0017.2/ว489 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

นบ0017.2/ว489 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนนทบุรีที่แนบมาพร้อมนี้ ประเด็นตรวจที่1 – 1.1 (1) – 1.1 (2) – 1.2 – 1.3 ประเด็นตรวจที่2 – 2.1 – 2.2 – 2.3 ประเด็นตรวจที่3 – 3.1 –

สิงหาคม

2

2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 6 อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

สิงหาคม

1

2017

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ นบ 0017.2/ว 4042 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แผนงานภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561