คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือราชการ

พฤษภาคม

24

2017

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3444 เรื่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 ด่วน ที่ ตผ 0045 นฐ / 418 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม

24

2017

เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2560 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ 1/2560 และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ระเบียบวาระการประชุม คลองบางตลาด ครั้งที่ 1-2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 2-2559 และแบบรับรองฯ

พฤษภาคม

19

2017

ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 3376 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 2214 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

พฤษภาคม

18

2017

การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราขดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3354 เรื่องการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราขดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 2105 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 2.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาเชิงชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    

พฤษภาคม

18

2017

การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3353 เรื่องการพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 2067 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

พฤษภาคม

18

2017

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3352 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/2069 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 2.สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 449 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

พฤษภาคม

18

2017

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3351 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/2069 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 2.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0342 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558

พฤษภาคม

3

2017

การดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่ นบ0016.3/181 ลงวันที่ 1 พ.ค.2560 เรื่องการดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>