คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

มิถุนายน

28

2016

เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/8903 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มิถุนายน

23

2016

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

22

2016

ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3195 เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3195 เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564

มิถุนายน

22

2016

ขอเชิญประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/8883 เรื่องขอเชิญประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนฯ

มิถุนายน

10

2016

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ภาคผนวก 1.2559 สมบูรณ์ คำนำ 1.2559 สมบูรณ์ คำนำ 1.2559 สมบูรณ์ ปกหน้า.ใหม่ 1.2559 … สมบูรณ์ ปกหลัง.ใหม่ 1.2559 สมบูรณ์เนื้อหา 1.2559 สมบูรณ์สารบัญใหม่ 1.2559

เมษายน

21

2016

เรื่อง ให้ส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ พร้อมจัดทำแบบรายงานการประเมินส่วนราชการฯ

  แบบรายงานการประเมินส่วนราชการ คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่ง คสช. ที่ 5-2559

เมษายน

7

2016

เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว1095 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

มีนาคม

10

2016

ร่าง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารร่างตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ . >>> นนทบุรี <<<