คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

กันยายน

14

2016

ขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3366 เรื่องขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   1.กำหนดการประชุมประชาคม   2.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประชาคม   3.ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

กันยายน

8

2016

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 001732/ว 3274 เรื่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี   แบบสรุปแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  

สิงหาคม

29

2016

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

1 – ปกหน้า แรงงานไตรมาส2-2559 2 – คำนำไตรมาส2-2559 3 – สารบัญไตรมาส2-2559 4 – เนื้อหา แรงงานไตรมาส2-2559 5 – ภาคผนวก ไตรมาส2-2559 6 – ปกหลัง ไตรมาส2-2559

สิงหาคม

17

2016

เชิญประชุมการเร่งรัดผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/740 เรื่องขอเชิญประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

กรกฎาคม

8

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับพื้นที่

กรกฎาคม

6

2016

คำสั่ง ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ)

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี  

กรกฎาคม

6

2016

คำสั่ง ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาขังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดนนทบุรี

กรกฎาคม

1

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663

  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663 ให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี   062059 IPA จ.นนทบุรี 59 แบบฟอร์มจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559