คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

กุมภาพันธ์

12

2016

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว457 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กุมภาพันธ์

12

2016

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว456 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กันยายน

8

2015

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) ฉบับทบทวนปี

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) ฉบับทบทวนปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 1. แบบ จ.1 (แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนปี 2559.xlsx 2. ปก.ppt 3. ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด.docx 4. ส่วนที่ 2. ข้อมูลสรุปความต้องการและศักยภาพของประชาชน.docx 5. ส่วนที่ 3. สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด.docx