คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

กรกฎาคม

1

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663

  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663 ให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี   062059 IPA จ.นนทบุรี 59 แบบฟอร์มจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มิถุนายน

28

2016

เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/8903 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มิถุนายน

23

2016

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

22

2016

ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3195 เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3195 เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564

มิถุนายน

22

2016

ขอเชิญประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/8883 เรื่องขอเชิญประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนฯ

มิถุนายน

10

2016

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ภาคผนวก 1.2559 สมบูรณ์ คำนำ 1.2559 สมบูรณ์ คำนำ 1.2559 สมบูรณ์ ปกหน้า.ใหม่ 1.2559 … สมบูรณ์ ปกหลัง.ใหม่ 1.2559 สมบูรณ์เนื้อหา 1.2559 สมบูรณ์สารบัญใหม่ 1.2559