คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

มิถุนายน

10

2016

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ภาคผนวก 1.2559 สมบูรณ์ คำนำ 1.2559 สมบูรณ์ คำนำ 1.2559 สมบูรณ์ ปกหน้า.ใหม่ 1.2559 … สมบูรณ์ ปกหลัง.ใหม่ 1.2559 สมบูรณ์เนื้อหา 1.2559 สมบูรณ์สารบัญใหม่ 1.2559

เมษายน

21

2016

เรื่อง ให้ส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ พร้อมจัดทำแบบรายงานการประเมินส่วนราชการฯ

  แบบรายงานการประเมินส่วนราชการ คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่ง คสช. ที่ 5-2559

เมษายน

7

2016

เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว1095 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่อง การเห็นชอบแผนการก่อหนี้รายการงบรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

มีนาคม

10

2016

ร่าง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารร่างตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ . >>> นนทบุรี <<<  

กุมภาพันธ์

12

2016

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.2/ว457 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กุมภาพันธ์

12

2016

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว456 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559