คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สิงหาคม

17

2016

เชิญประชุมการเร่งรัดผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/740 เรื่องขอเชิญประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

กรกฎาคม

8

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับพื้นที่

กรกฎาคม

6

2016

คำสั่ง ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ)

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1366/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี  

กรกฎาคม

6

2016

คำสั่ง ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาขังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1503/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดนนทบุรี

กรกฎาคม

1

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663

  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 663 ให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี   062059 IPA จ.นนทบุรี 59 แบบฟอร์มจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มิถุนายน

28

2016

เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/8903 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561