คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ธันวาคม

27

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8742

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8742  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ตุลาคม

31

2017

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

ที่นบ 0017.2/ว721 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

สิงหาคม

31

2017

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ นบ. 0017.2/12121 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6624 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายอำเภอทุกอำเภอจังหวัดนนทบุรี หนังสือ

สิงหาคม

22

2017

การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ นบ 0017.2/ว6391 การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย   สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405/ว0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) การถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สิน  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

กรกฎาคม

20

2017

แนวทางการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ บน 0017.2/ว4424 แนวทางการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based) สิ่งที่ส่งมาด้วย

มิถุนายน

21

2017

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๘๖๗๙ เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานระดับรายการ ขั้นร่างพรบ.-นนทบุรี ๑๓๐๖๖๐) ๑.๑ สิ่งที่ส้งมาด้วย ๑-ปฏิทินขั้นตอน ๑.๒ สิ่งที่ส้งมาด้วย ๒-เอกสารประกอบการชี้แจง ๑.๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓-ตัวอย่างรูปเล่ม (แก้ไข ๗ มิ.ย.

มีนาคม

21

2017

การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือจังหวัดนนทนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ 132 เรื่อง การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวชี้วัดของจังหวัดนนทบุรี