คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ตุลาคม

31

2016

การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ 15247 เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตุลาคม

6

2016

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

กันยายน

14

2016

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 779 หนังสือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

กันยายน

14

2016

ขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 3366 เรื่องขอเชิญประชุมประชาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   1.กำหนดการประชุมประชาคม   2.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประชาคม   3.ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

กันยายน

8

2016

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 001732/ว 3274 เรื่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี   แบบสรุปแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ  

สิงหาคม

29

2016

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

1 – ปกหน้า แรงงานไตรมาส2-2559 2 – คำนำไตรมาส2-2559 3 – สารบัญไตรมาส2-2559 4 – เนื้อหา แรงงานไตรมาส2-2559 5 – ภาคผนวก ไตรมาส2-2559 6 – ปกหลัง ไตรมาส2-2559

สิงหาคม

17

2016

เชิญประชุมการเร่งรัดผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/740 เรื่องขอเชิญประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

กรกฎาคม

8

2016

ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว2230 เรื่องการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับพื้นที่