คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

พฤษภาคม

9

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้วที่ 3/2561

ที่ นบ 0017.2/ว664 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2561

เมษายน

24

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

หนังสือประทับตรา สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.2/ว598 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561 >>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

กุมภาพันธ์

2

2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561 ที่ นบ 0017.2/ว182 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ธันวาคม

27

2017

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8742

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว8742  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ตุลาคม

31

2017

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

ที่นบ 0017.2/ว721 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

สิงหาคม

31

2017

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน

การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ นบ. 0017.2/12121 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดนนทบุรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6624 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายอำเภอทุกอำเภอจังหวัดนนทบุรี หนังสือ

สิงหาคม

22

2017

การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ นบ 0017.2/ว6391 การจัดทำรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย   สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405/ว0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) การถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สิน  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด