คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

มีนาคม

28

2017

การมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 1444 เรื่องการมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1347 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 2.คำส่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 659/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

มีนาคม

9

2017

แนวทางการบริหารโครงการและดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่่ นบ 0017.2/ว 1172 เรื่องแนวทางการบริหารโครงการและดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1   2. แนวทางการบริหารโครงการและการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

กุมภาพันธ์

6

2017

การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/ว 627 เรื่องการจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แนวทางการจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 2.แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตุลาคม

4

2016

การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตามร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

1 หนังสือกลุ่มจังหวัด ว718 ลว 28 กย 59   2-1 แผนกลุ่มจังหวัด 2561-2564 – ส่วนที่ 1   2-2 แผนกลุ่มจังหวัด 2561-2564 – ส่วนที่ 2   2-3 แผนกลุ่มจังหวัด 2561-2564 – ส่วนที่ 3   2-4

สิงหาคม

26

2016

แบบโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พ.ศ.2561-2564

1 – แบบ กจ1 – 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4   2 – แบบ กจ2 – โครงการกลุ่มจังหวัด 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4   3 – แบบ กจ3 – สรุปกลุ่มจังหวัด 2561 งบกระทรวง – ยุทธ 4

สิงหาคม

26

2016

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1   ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)     คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

สิงหาคม

25

2016

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)   คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครง ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม   ระเบียบวาระประชุม