คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

สิงหาคม

5

2019

ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ

ที่ อว 0602.01/ ว 2538                  ลงวันที่    26   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     5  สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

2

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่  นบ 52203/ 5806       ลงวันที่   30    กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

สิงหาคม

2

2019

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่)

ที่  นบ 52203/ 5805      ลงวันที่    30   กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

1

2019

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

ที่  นบ 52203 / 5620              ลงวันที่   24  กรกฎาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

สิงหาคม

1

2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางกร่าง (หลังใหม่)

ที่  นบ 71502/ 1794                ลงวันที่    25   กรกฎาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

กรกฎาคม

25

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา ๒-๓-๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๙,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน 1.ประกาศ 2. แบบ 3.ราคากลาง 4.เอกสารประกาศ

กรกฎาคม

22

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)   1.TOR 2. ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคา 3. ราคากลาง 4.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

กรกฎาคม

22

2019

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรี เที่ยวได้ทั้งปี

ที่  นบ 0004/ 1243      ลงวันที่    19    กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    22  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กรกฎาคม

19

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา ๒-๓-๔

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา ๒-๓-๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๙,๓๓๓,๐๐๐ บาท 1.แบบ 2.ราคากลาง 3. ร่างเอกสารประกาศ 4.ร่างประกาศ

กรกฎาคม

19

2019

โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สถานธนานุบาล เทศบาลนครปากเกร็ด

ที่  นบ 52203/ 5340       ลงวันที่    12    กรกฎาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    19  กรกฎาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา