คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

6

2019

โครงการก่อสร้างเสาธงขนาดใหญ่

ที่  นบ 71802/ 277       ลงวันที่    28    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   6  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 30 รายการ

ที่  ศธ  0522.01(04)/ 1903             ลงวันที่    20   กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

1

2019

ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ 3)

ที่  นบ 52203/ 1511      ลงวันที่    25    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย 13

ที่  นบ 52203/ 1507      ลงวันที่    25    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่การุณย์ 10/11/1

ที่  นบ 52203/ 1508     ลงวันที่   25     กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ซื้อรถขุดไฮดรอริกแบบล้อยาง

ที่  นบ 52203/ 1510      ลงวันที่   25     กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ 2)

ที่  นบ 52203/ 1512       ลงวันที่    15    กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่  นบ 52203/ 1509       ลงวันที่     25   กุมภาพันธ์  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

1

2019

ขายเอกสารสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งาน

ที่  ศธ  0522.01/ 1773                 ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

1

2019

การดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่  นบ 0018.3/ 80       ลงวันที่    1   มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา