คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

29

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

24

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อ คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)

ที่  นบ 52203/ 3078      ลงวันที่    22    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

24

2019

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 ชุด

ที่  พม 0707.12/ 682       ลงวันที่    22     เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

24

2019

ซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน

ที่  นบ 52203/ 3077       ลงวันที่    22    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

ที่  นบ 52203/ 2858      ลงวันที่     11   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101

ที่  คค 06079/พ.1/ 877       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอบควบคุม 0201

ที่  คค 06079/พ.1/ 885       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346

ที่  คค 06079/พ.1/ 887       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

11

2019

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ

ที่  ศธ  0522.01/  3324                 ลงวันที่   27   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

11

2019

งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ที่  คค 06079/พ.1/ 814       ลงวันที่    5    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา