คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

15

2019

จ้างป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 50 ป้าย

ที่  นบ 52203/ 2004       ลงวันที่    12    มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

13

2019

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่  อย 83302/ ว 132       ลงวันที่    8   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

13

2019

ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะยกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน

ที่  นบ 52203/ 1919     ลงวันที่    7  มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มีนาคม

11

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๓๔๐ –

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๓๔๐ – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑.๔๐๙ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กษิดิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

มีนาคม

8

2019

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ

ที่  นบ 52203/ 1779       ลงวันที่    5   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

มีนาคม

8

2019

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ที่  นบ 74502/ 0441      ลงวันที่     6   มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

8

2019

รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

ที่  รป.ม. 2/2562       ลงวันที่    22    กุมภาพันธ์ 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

7

2019

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ที่  นบ 0015/ ว 264       ลงวันที่    4   มีนาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   7  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มีนาคม

7

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท พรประเสริฐ การโยธา จำกัด ๑๕,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

มีนาคม

6

2019

การดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่  นบ 0018.3/ 80       ลงวันที่    1   มีนาคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ   6  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา