คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

15

2019

โครงการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ คุรุภัณฑ์ชำรุด

ที่  พม 0707.14/ 0094       ลงวันที่   10    มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ชื่อโครงการ  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ คุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ รวมจำนวน 45 รายการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มกราคม

มกราคม

15

2019

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

ที่  นบ 0016/ 47       ลงวันที่   11     มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ  เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มกราคม

15

2019

โครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์

ที่  นบ 0004/ 95       ลงวันที่   14     มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ     จัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มกราคม

15

2019

ขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ที่  ศธ 0522.01/ 12317               ลงวันที่   24  ธันวาคม 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ     ขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน

ที่  นบ 52203/ 60               ลงวันที่   4  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย

ที่  นบ 52203/ 151               ลงวันที่   9  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ

ที่  นบ 52203/ 146               ลงวันที่   9  มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย

ที่  นบ 52203/ 149          ลงวันที่   9   มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย

ที่  นบ 52203/ 148          ลงวันที่   9   มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2019

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน

ที่  นบ 52203/ 147           ลงวันที่   9   มกราคม 2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา