คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสหกรณ์เดหสถานชุมชนขุนศรี จำกัด ม.2 ต.ขุนศรี

ที่  นบ 51021/7445 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมนำ้มัน

ที่ นบ 51021/7415 ลงวันที่   ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวนว 6 ชุด

ที่ ศธ 0522.01/ว 4866 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประมูลจัดจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน นครนนท์วิทยา 6 จำนวน

ที่  นบ 52005/4891 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ยกเลิกประกาศสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ที่ นบ 52202/8329 ลงวันที่  4 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ยกเลิกประกาศ วันที่ประกาศ  7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

ที่  สธ 0807.9/ว5345 ลงวันที่ 29  ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สสอบราคาจ้างทำอาหารโครงการยกย่องพ่อดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ นบ 52005/5885 ลงวันที่  5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาจัดซื้อโล่โครงการยกย่องพ่อดีเด่น และโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน

ที่ นบ 52005/5885 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประกวดราคาด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก

ที่ นบ 71102/ว1125 ลงวันที่  4 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.คลองขวาง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  7 พ..ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

6

2014

โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด กัญชา Methamphetamine ในปัสสาวะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่    TOR  ชุดตรวจสารเสพติด  ลงวันที่ 6 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 6 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา