คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

3

2014

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่ นบ 0008/868 ลงวันที่  1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ปศุสัตว์นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 3 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 5 ช้ันและอื่นๆ

ที่ พม 5108/ปม/10531 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   3 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ(เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ,เครื่องเล่นดีวีดี,วิทยุสื่อสาร

ที่  นบ 52005/6356 ลงวันที่  28 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  3 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ที่ สธ 0405.14/7384 ลงวันที่  25 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  3 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถ.สำเร็จพัฒนา

ที่  นบ 52802/3190 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลปลายบาง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 3 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชยะมูลฝอย

ที่ นบ  71402/ว 320 ลงวันที่  27 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ไทรใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

1

2014

ประกวดจ้างราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน(ขนิดป้องกันยุง) จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1217 ลงวันที่ 26 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  1 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

28

2014

สอบราคาจจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ที่  นบ 0007/ว 28 ลงวันที่  26 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ประมงจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ   28 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

28

2014

ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา(แม่น้ำลัดเกร็ด)บริเวณวัดฉิมพลีม(เพิ่มเติม) ม.1

ที่  นบ 0022.3/1438 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 28 พ.ย.2557

พฤศจิกายน

27

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ที่ นบ 52103/3524 ลงวันที่  26 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  27 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา