คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

7

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ

ที่นบ 53102/2624 ลงวันที่  31 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  7 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ยอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 8 อัตรา

ที่ พม 0303.07/1518 ลงวันที่ 3 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประกวดราคาจ้างงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรองเท้าคอมแบทบู๊ท จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1033 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ(ผูกเชือก) จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1024 ลงวันที่  31 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  7 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11

ที่ นบ 51021/7516 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี  สอบราคา วันที่ประกาศ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ที่ ชน 0032/ว 3963 ลงวันที่28 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  จังหวัดชัยนาท ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสหกรณ์เดหสถานชุมชนขุนศรี จำกัด ม.2 ต.ขุนศรี

ที่  นบ 51021/7445 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมนำ้มัน

ที่ นบ 51021/7415 ลงวันที่   ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวนว 6 ชุด

ที่ ศธ 0522.01/ว 4866 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มสธ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

7

2014

ประมูลจัดจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน นครนนท์วิทยา 6 จำนวน

ที่  นบ 52005/4891 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 7 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา