คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

20

2015

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยดลื่นเสียงดวามถี่สูง ชนิดยี 2 หัวตรวจ

ที่  สบ 0032.301/ว 0051 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  20 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

19

2015

สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน “THE BEST OF NONTHABURI

ที่ นบ 0012/32 ลงวันที่  16 ม.ค. 58 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  19 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

16

2015

ยกเลิกการสอบราคาก่อสร้างทางเดิน คสล.ยกระดับช่วงซอยกำนันคล้อง-บ้านลุงสนิด ม.5 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

ที่  นบ 51021/ 85 ลงวันที่  8 ม..ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  16 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

16

2015

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference

ที่ นบ 0318 /100  ลงวันที่  14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอบางใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ประกวดราคาส่งร่าง TOR วันที่ประกาศ  16 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53602/50 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์

ที่  นบ 0008/29 ลงวันที่ 13 ม.ต. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ ชน 0032/ว90 ลงวันที่  8 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.สธ.จว.ชัยนาท ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ที่ นบ 0022.3 / 49   ลงวันที่ 14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุีั ชื่อโครงการ วิธี  ผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาศพระชนมายุ 5 รอบ

ที่  นบ 0022.3/ว 49 ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง. โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ.

ที่  นบ 51021/9475 ลงวันที่  26 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา