คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

23

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.7ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

ที่ นบ 53102/109 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 23 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

23

2015

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคาร สนง.แขวงท่าทราย

ที่ นบ 52002/394 ลงวันที่ 23 ม.ค. 58 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  23 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

22

2015

ประกาศขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ

ที่ ศธ 0522.01/ว 161ลงวันที่  16 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  22 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

22

2015

การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ที่ ศย 301.009/62 ลงวันที่  19 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ศาลเเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  22 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก

ที่  นบ 52302/ว 60 ลงวันที่  9 ม.ต. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี

ที่  นบ 52302/ว 52 ลงวันที่  9 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53602/48 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพคำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง

ที่  อย 1032.1/4/5 ลงวันที่  6 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. เสริมสุขภาพตำบลหลักชัย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 98 รายการ

ที่ ศธ 0639.1/45 ลงวันที่  14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA

ที่ l[ 0032.301/ว0050 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา