คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

กันยายน

24

2019

โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 3,8 และ 12

ที่  นบ 0618/ 2025              ลงวันที่     20     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

24

2019

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2024             ลงวันที่     20     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอไืทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

24

2019

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2029              ลงวันที่     20     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

24

2019

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2022              ลงวันที่     20     กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

24

2019

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย

ที่  นบ 0618/ 2027        ลงวันที่      20    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    24  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

กันยายน

23

2019

โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0022.3/ 1156      ลงวันที่    20    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    23  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

20

2019

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกั้นน้ำพระอุดม (นบ.2021) ตอนที่

ที่  นบ 51004/ 5551                   ลงวันที่    6   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ     20 กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

20

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43

ที่  นบ 52203/ 7256                   ลงวันที่    13   กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     20 กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

19

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

ที่  สพฉ 01/ 2535       ลงวันที่    13    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

กันยายน

19

2019

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ

ที่  สพฉ 01/ 2577      ลงวันที่    13    กันยายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ    19  กันยายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา