คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

16

2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเคหะการเกษตร – บ้านใหม่ ๓๔

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเคหะการเกษตร – บ้านใหม่ ๓๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 1.แบบ 2.ราคากลาง

เมษายน

16

2020

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.นบ.๑๐๐๙ – เคหะการเกษตร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.นบ.๑๐๐๙ – เคหะการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) 1.ร่างประกาศ

เมษายน

15

2020

นบ0004/544 เรื่องประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมตลาดน้ำเมืองนนท์ น่าชม เที่ยวได้ทั้งปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นบ0004/544 เรื่องประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมตลาดน้ำเมืองนนท์ น่าชม เที่ยวได้ทั้งปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน

15

2020

นบ0004/543 เรื่องประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี เที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นบ0004/543 เรื่องประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี เที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เมษายน

15

2020

นบ0004/530 เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการมหกรรมตลาดน้ำเมืองนนท์

นบ0004/530 เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการมหกรรมตลาดน้ำเมืองนนท์ น่าชม เที่ยวได้ทั้งปี

เมษายน

15

2020

นบ0004/531 เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

นบ0004/531 เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

14

2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทวีวัฒนา

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๔๑๖ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๔๑๖ เมตร เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เมษายน

10

2020

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเคหะการเกษตร – บ้านใหม่ ๓๔

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเคหะการเกษตร – บ้านใหม่ ๓๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   1.ร่างประกาศ

เมษายน

10

2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.นบ. ๓๐๐๓ – นิคมสำนักงาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.นบ. ๓๐๐๓ – นิคมสำนักงาน ก.พ. ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๓๓๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๓,๓๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมษายน

8

2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทวีวัฒนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๔๑๖ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๔๑๖ เมตร เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท