คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤษภาคม

10

2019

งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202

ที่  คค 06079/พ.1/1028       ลงวันที่     3   พฤษภาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    10 พฤษภาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤษภาคม

10

2019

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ที่  นบ 53102/ 1324       ลงวันที่    2    พฤษภาคม  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ    10 พฤษภาคม  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤษภาคม

3

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดทำสมุดภาพของสวยของงามนนทบุรี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี (งบพัฒนาจังหวัด) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

พฤษภาคม

3

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดทำ/ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามรอยภาพเก่าเมืองนนทบุรี (SPOT-YOUTUBE) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี (งบพัฒนาจังหวัด) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   ดาวน์โหลดเอกสาร

เมษายน

30

2019

โครงการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์

ที่  นบ 0009/ 1552       ลงวันที่    26    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   30  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

29

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

29

2019

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

เมษายน

24

2019

โครงการก่อสร้างเขื่อ คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)

ที่  นบ 52203/ 3078      ลงวันที่    22    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

24

2019

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 ชุด

ที่  พม 0707.12/ 682       ลงวันที่    22     เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

24

2019

ซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน

ที่  นบ 52203/ 3077       ลงวันที่    22    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   24  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา