คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

19

2014

ประมูลจ้างก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล(ช่วงที่ 1)

ที่ นบ 52203/8740 ลงวันที่ 17 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   19 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

19

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเสื้อคลุมเอนกประสงค์(สีดำ) จำนวน 1 รายการ

ที่ กห 0445/1162 ลงวันที่  14 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 19 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

19

2014

สอบราคาจัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ที่ นบ 52005/6116 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 19 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

19

2014

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ที่  สธ 0203.07/1952 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สป.กระทรวงสาธรณสุข ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 19 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

19

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์บนแคร่จ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก และงานปรับปรุงเครื่องสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(ทางรับ)และปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางรับน้ำมัน จำนวน

ที่ กห 0445/1150 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กรมพลาธิการทหารบก ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 19 พ.ย..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

19

2014

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ที่  นบ 0033(1)/ว 1379 ลงวันที่ 17 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี  สอบราคา วันที่ประกาศ 19 พ ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่ วธ 0805/2115 ลงวันที่  5 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ..ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคออนกรีต ถนนสายท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม (นบ.2002) ต.บางงกร่าง อ.เมือง

ที่ นบ 51021/7924 ลงวันที่  13 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ

ที่ นบ 51021/7959 ลงวันที่  14 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

พฤศจิกายน

17

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดำเนินการเดินระบบเตาเผา ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ

ที่ นบ 51021/7888 ลงวันที่  12 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 17 พ.ย.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา