คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

6

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11 /E/34/2558

ที่ คค 0626/พ.2/836 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  6 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

6

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล./E/35/2558

ที่ คค 0626/พ.2/837 ลงวันที่  2 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  6 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

4

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/e/37/2558

ที่ คค 0626/พ.2/839 ลงวันที่   2 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สน.ทางหลวงที่ 11 กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  4 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

4

2014

ประมูลราคาจ้างดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนยายบางกรวย-สะพานจงถนอม(นบ 3014) ต.มหาสวัสดิ์ อ.

ที่ นบ 51021/8550 ลงวันที่  1 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  4 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่ นบ 0008/868 ลงวันที่  1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.ปศุสัตว์นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 3 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 5 ช้ันและอื่นๆ

ที่ พม 5108/ปม/10531 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   3 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ(เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ,เครื่องเล่นดีวีดี,วิทยุสื่อสาร

ที่  นบ 52005/6356 ลงวันที่  28 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  3 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ที่ สธ 0405.14/7384 ลงวันที่  25 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  3 ธ.ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถ.สำเร็จพัฒนา

ที่  นบ 52802/3190 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลปลายบาง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 3 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

3

2014

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชยะมูลฝอย

ที่ นบ  71402/ว 320 ลงวันที่  27 พ.ย. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ไทรใหญ่ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา