คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

26

2015

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองราษฎร์นิยม ม.6ในเขตตำบลราษำร์นิยม(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่ นบ 72202/60 ลงวันที่  19 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.ราษฎร์นิยม ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สนง.

ที่ ชน 0032/ว346 ลงวันที่  19 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  จังหวัดชัยนาท ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาก่อส้รางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(1 ครอบครัว)พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร

ที่  ลบ 1032.7/ว 238 ลงวันที่  14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  จังหวัดลพบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

ขายทอดตลาดพัสดุของ สนง.ขนส่งจังหวัดนนทบุรี

ที่  นบ 0012/ 57  ลงวันที่  19 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง. ขนส่งจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ   26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

26

2015

สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการรระดับ 7-8(1ครอบครัว)พื้นที่ใชช้สอย 92 ตารางเมตร

ที่ ลบ 1032/ว 236 ลงวันที่  14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  จังหวัดลพบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา]

มกราคม

26

2015

สอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย(ชุดทดยอบหาสารเมทแอมเฟตามินในปัสสาวะ)พร้อมภาชนะใส่ปัสสาวะ

ที่ นบ 0518/201 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  26 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

23

2015

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อลิฟต์โดยสารอาคาร สนง.เทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่พร้อมติดตั้ง จำนวน 2

ที่ นบ 53102/145 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  23 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

23

2015

ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี

ที่  นบ 52302/141 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  23 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

23

2015

ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ท่อพัก

ที่  นบ 53203/ว 144 ลงวันที่  20 ม..ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  23 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

23

2015

สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเดรือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ที่  สธ 0203.07/038 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง. สป.สาธารณสุข ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  23 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา