คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

26

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง

ที่ นบ 0022.3/ว 1590 ลงวันที่  19 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โธยาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

26

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารเรียน รร.วัดสนามนอก ม.4 ต.วัดชลอ

ที่ นบ51021/9086 ลงวันที่  18 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  26 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

26

2014

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อชุดตรวจสารเสพติด กัญชา..

ที่ นบ 0018.4(ศอ.ปส.ข.)/พิเศษ ลงวันที่  18 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ศูนย์อำนวยการฯ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 26 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

25

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งขยายเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคา

ที่ พม 5108/ปม/10558 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 25 ธค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

25

2014

สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมจังหวัด(โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ยังคมสวัสดิการ)

ที่ นบ 0005/3341 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  25 ธ..ค. 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

24

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณไกล้เคียง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด

ที่  นบ 0022.3/ว 3402 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  24 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

24

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลชที่ กท /E/7/2558

ที่ คค 0626.2(พ)/5.1/3182 ลงวันที่  12 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง แขวงการทาง กทม. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 24 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

24

2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ

ที่  นบ 51021/8957 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  24 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

24

2014

สอบราคาซื้อยา Efavirenz tablet 600 mg

ที่ สธ 0405.36/7774 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบำราศนราดูร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 24 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

23

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ

ที่  นบ 52002/6648 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 23 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา