คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

21

2015

ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี

ที่  นบ 52302/ว 52 ลงวันที่  9 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 53602/48 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพคำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง

ที่  อย 1032.1/4/5 ลงวันที่  6 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ. เสริมสุขภาพตำบลหลักชัย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 98 รายการ

ที่ ศธ 0639.1/45 ลงวันที่  14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA

ที่ l[ 0032.301/ว0050 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.แก่งคอย ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวนว 20 รายการ

ที่  สธ 0807.9/128  ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ศรีธัญญา ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี(งานตรุษจีน) ประจำปี 2558

ที่ นบ 52002/205 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดงานตรุษจีนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

ที่นบ 52002/203 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาจ้างงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พล้งงานวิสากิจชุมชน(OTOP) จำนวน 2 รายการ ในพื้นที่รับผิดชอบของ

ที่  นบ 0015/ 40 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.พลังงานจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

21

2015

สอบราคาซื้อโคมไฟตามโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งตำบล

ที่ นบ 53402/0061 ลงวันที่  20 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลบางศรีทอง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  21 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา