คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มกราคม

15

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นบ 53602/50 ลงวันที่  15 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลเมืองพิมลราช ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์

ที่  นบ 0008/29 ลงวันที่ 13 ม.ต. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ ชน 0032/ว90 ลงวันที่  8 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.สธ.จว.ชัยนาท ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

15

2015

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ที่ นบ 0022.3 / 49   ลงวันที่ 14 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุีั ชื่อโครงการ วิธี  ผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ประกาศ  15 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาศพระชนมายุ 5 รอบ

ที่  นบ 0022.3/ว 49 ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง. โยธาและผังเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ.

ที่  นบ 51021/9475 ลงวันที่  26 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ที่  นบ 52002/147 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  18 ม.ค. รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกิฬา จำนวน 1 รายการ(ลู่วิ่งไฟฟ้ามอเตอร์ จำนวน

ที่ นบ 52002/152 ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ที่  นบ 52002/154 ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มกราคม

14

2015

ขายทอดตลาดบ้านพักเทศบาลและอาคารป้องกันชั่วคราว

ที่ นบ 52002/176 ลงวันที่  13 ม.ค. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  14 ม.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา