คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

มีนาคม

3

2015

ประกาศซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนนิกส์ซื้อกล้องจุลทรรศ์ ชนิดไม่น้อยกว่า 10 คนดูพร้อมชุดถ่ายทอดสัญาณภาพระบบดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง

ที่ ศธ 0519.1/779 ลงวันที่  16 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  รพ.ชลประทาน ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

3

2015

ขายทอดตลาดลิฟท์โดยสารประจำอาาคาร จำนวน 6 เครื่อง

ที่ ศธ 0522.01/ว 757 ลงวันที่  26 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ 3 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

3

2015

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเพิ่มและปรับปรุงจุดกระจายเสียงในเขตชุมชนเทศบาลตำบลไทรม้าพร้อมติตตั้ง

ที่  นบ 52902/471 ลงวันที่  23 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลไทรม้า ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

3

2015

สอบราคาซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบแก็สหุงต้ม

ที่  ยธ 0722/1241 ลงวันที่  18 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เรือนจำกลางบางขวาง ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

3

2015

ยกเลิกประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ.

ที่ นบ 51021/1567 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี  อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  3 ก.พ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

3

2015

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการและตรุภัณฑ์ สนง.

ที่ กษ 0224.นบ/120 ลงวันที่  26 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

มีนาคม

3

2015

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2

ที่ นบ 52902/522 ลงวันที่  26 ก.พ. 2558 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  เทศบาลตำบลไทรม้า ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 3 มี.ค. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา