คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดช่องลมและบริเวณไกล้เคียง ต.บ้านใหม่

ที่ นบ 0022.3/1489 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

9

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางกอกน้อย วัดปรางหลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่

ที่ นบ 0022.3/1490 ลงวันที่  4 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 9 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ร่างขอบเขตของงาน( Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่  นบ 0022.3/1503 ลงวันที่  8 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.โยธาและผังเมือง ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  8 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำลัดเกร็ด)บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) ม.1 ต.เกาะเกร็ด

ที่ นบ 0022.3/1499 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.โยธาและผ้งเมืองนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 8 ธ..ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างภายในตำบลบางรักน้อย

ที่  นบ 71802/ว.982 ลงวันที่  29 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบต.บางรักน้อย ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  8 ธ.ค..2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังข่า-วัดสิงห์ทอง (2)(นบ 2010) ต.คลองจ่อย

ที่ นบ 51021/8507 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 8  ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนสายเกษตรพัฒนา (นบ.2042) ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด

ที่ นบ 51021/8451 ลงวันที่ 28 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  8 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

สอบราคาจ้างเหมาจ้ดทำชุดกรีฑา จำนวน 1,400 ชุด สำหรับใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษา

ที่  นบ 51021/8533 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี สอบราคา วันที่ประกาศ  8 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายท่าอิฐ ม.5 ต.บางรักน้อย (2)(นบ.2022)

ที่  นบ 51021/8390 ลงวันที่  27 พ.ย.2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  8 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

ธันวาคม

8

2014

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายท่าอิฐ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่  นบ 51021/8520 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  อบจ.นบ. ชื่อโครงการ วิธี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ  8 ธ.ค.2557 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา