คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

พฤศจิกายน

16

2018

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา 2-3-4 หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง งบประมาณ 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ร่าง TOR เอกสารประกวดราคา แบบแปลน ราคากลาง

พฤศจิกายน

16

2018

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.9

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.9 – แยกนนทกิจ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ร่าง TOR เอกสารประกวดราคา ราคากลาง แบบแปลน

พฤศจิกายน

15

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/ 2921      ลงวันที่     14   พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

พฤศจิกายน

15

2018

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่  นบ 0618/2886       ลงวันที่    9    พฤศจิกายน 2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

15

2018

ประกวดราคา

ที่  นบ 0518/ 5922                ลงวันที่     12   พฤศจิกายน  2561 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ประกวดราคา วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน  2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

พฤศจิกายน

14

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 “โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย 346 ปทุมธานี – บางเลน กับถนนสาย 3015 ออกสู่ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1สายทาง”

พฤศจิกายน

14

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 “โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา 2-3-4 หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง” วงเงินงบประมาณ 7,800,000.00 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

พฤศจิกายน

14

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 “โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.9 – แยกนนทกิจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง” วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

พฤศจิกายน

14

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 “โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง” วงเงินงบประมาณ 9,144,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

พฤศจิกายน

14

2018

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 “โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยก ทช.นบ.5010 – เคหะการเกษตร ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง” วงเงินงบประมาณ 9,200,000 บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)