คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เมษายน

22

2019

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

ที่  นบ 52203/ 2858      ลงวันที่     11   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101

ที่  คค 06079/พ.1/ 877       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอบควบคุม 0201

ที่  คค 06079/พ.1/ 885       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

22

2019

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346

ที่  คค 06079/พ.1/ 887       ลงวันที่     18   เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   22  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา

เมษายน

11

2019

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ

ที่  ศธ  0522.01/  3324                 ลงวันที่   27   มีนาคม   2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อโครงการ วิธี    ขายทอดตลาด วันที่ประกาศ     11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

11

2019

งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ที่  คค 06079/พ.1/ 814       ลงวันที่    5    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     แขวงทางหลวงนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

11

2019

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ที่  นบ 74502/ 0614    ลงวันที่    3    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   11  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา   

เมษายน

9

2019

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง

ที่ นบ 0004/ 655      ลงวันที่    4    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา  

เมษายน

9

2019

โครงการซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ที่  นบ 74502/ 0597       ลงวันที่    2    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา 

เมษายน

9

2019

ซื้อรถขุดไฮดรอลิกชนิดบุ้งกี๋ตักเข้าลักษณะการใช้งานได้ทั้งบนบกและในน้ำตื้น

ที่  นบ 52203/ 2449    ลงวันที่    27    เมษายน  2562 ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อโครงการ วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา