คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

30

2020

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครู ข) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และร่วมบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีกับการแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

24

2020

ถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว ณ อำเภอบางบัวทอง

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผมพร้อมด้วยทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ อำเภอบางใหญ่และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนนทบุรี ณ วัดบางไผ่ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 และศาลเจ้าพ่อจุ้ย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กันยายน

24

2020

ประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเด็นที่สำคัญ คือการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น โดยอำเภอบางกรวยได้จัดส่งประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 1 ราย คือ นายกิตติ มั่นกตัญญู

กันยายน

23

2020

การระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

22 ก.ย. 63 ติดตามแนวทางในการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดอัคคีภัยคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัย และบุคลากรของโรงพยาบาลต้องมีความรู้และทักษะในการดับไฟเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

กันยายน

22

2020

สถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด

21 ก.ย. 63 มอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว และโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ ขอขอบคุณผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ แรงงานถือเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งขององค์กร ถ้าแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดยาเสพติด ก็จะสามารถทำงานให้กับนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

กันยายน

18

2020

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย

17 ก.ย. 63 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย

กันยายน

18

2020

พึ่งพา “ชีววิถี” แบบธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี

17 ก.ย. 63 เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มชีววิถีเพื่อการเรียนรู้และสร้างรายได้ตามศาสตร์พระราชา ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกทุเรียนพันธุ์เม็ดในยายปราง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนนท์ให้คงอยู่คู่จังหวัดนนทบุรีสืบไป

กันยายน

18

2020

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

17 ก.ย. 63 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ ท่าน้ำวัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการทำจับสัตว์น้ำโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย

กันยายน

18

2020

มุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

16 ก.ย. 63 ร่วมพิธีมอบเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 และงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี

กันยายน

17

2020

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563