คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

21

2015

แถลงข่าวเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม 2558

21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานงานแถลงข่าวเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ปนะธารคณะกรรมการพัฒนาสตรี กล่าวต่อนรับฯ

ตุลาคม

20

2015

กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และคณะนักกีฬา

20 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และคณะนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อจะได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติต่อไป

ตุลาคม

20

2015

ประชุมร่วมกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาเวสต์เกต บางใหญ่

20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในจังหวัดนนทบุรี สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาเวสต์เกต บางใหญ่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรี โดยการขับเคลื่อนผ่านวาระจังหวัด (7N) ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ได้ข้อตกลงเบื้องต้นในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนร่วมในห้างสรรพสินค้า การเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การติดตั้ง

ตุลาคม

20

2015

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

20 ตุลาคม 2558 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการตามแนวทางอารยสถาปัตย์ให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดำรงชีวิตและท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ สะดวก และปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐต่อไป

ตุลาคม

20

2015

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบแนวคิดในการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีร่วมกันกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

20 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบแนวคิดในการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีร่วมกันกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี บนหลักการ 4 ด้าน คือ การบูรณาการทำงาน การมีส่วนร่วมจากประชาชน การยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน ภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ตุลาคม

20

2015

เปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดสถาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 12 โรงแรมเดอะเลกาซี่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดสถาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวทางอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อันจะนำมาซึ่งความเสมอภาคและความรักความสามัคคีในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐต่อไป

ตุลาคม

20

2015

นำทีมเจ้าหน้าที่และปราชญ์ทุเรียนนนท์เข้าปฎิบัติงานในวังสระปทุม

20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นหัวหน้าคณะนำทีมเจ้าหน้าที่และปราชญ์ทุเรียนนนท์เข้าปฎิบัติงานในวังสระปทุม กรุงเทพฯ

ตุลาคม

19

2015

มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.นบ. (ท) และนายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ตุลาคม

17

2015

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมหน้าวัดฉิมพลีและเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดฉิมพลี

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ วัดฉิมพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมหน้าวัดฉิมพลีและเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดฉิมพลี เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหา ในกรณีวัดฉิมพลีได้มีหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้เร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณพื้นที่ด้านวัดฉิมพลีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากกรณีดังกล่าวทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีจะเร่งดำเนินการตามแผนงานเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ในเวลาอันใกล้นี้ต่อไป

ตุลาคม

17

2015

ต้อนรับ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานของบ้านเกร็ดตระการ

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเกร็ดตระการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานของบ้านเกร็ดตระการ และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป