คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

26

2015

ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง)

25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ อีกทั้งภายในงานกำหนดให้มีการเสวนาเรื่อง

พฤศจิกายน

26

2015

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2558

25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2558

พฤศจิกายน

26

2015

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558”

25 พ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2558

พฤศจิกายน

26

2015

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

พฤศจิกายน

25

2015

เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เทศบาลเมืองบางกรวย

24 พ.ย. 2558 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีริมเขื่อนเชิงสะพานพระราม 7 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงที่ดีงามและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนต่อไป          

พฤศจิกายน

24

2015

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี

24 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

พฤศจิกายน

24

2015

พิธีเปิด การ “อบรมให้ความรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิด การ “อบรมให้ความรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมเดอะริช จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ท่านเกษตรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

พฤศจิกายน

24

2015

พิธีเปิด โครงการ “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรม”

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรม” ณห้องนครอินทร์ โรงแรมเดอะริช จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  เพื่ออบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. ๙๙๙๙ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม จำนวน ๒๖ โรงงาน และวิทยากรจากบริษัทไทยโตชิบาจำกัด และวิทยากรสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมให้ความรู้

พฤศจิกายน

24

2015

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

24 พ.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและสื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับผู้บริหาร อปท. ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

พฤศจิกายน

24

2015

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะต้องพัฒนาใน 7 ด้านสำคัญ (นนทบุรีเมืองแห่งความปลอดภัย)