คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

12

2015

เปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ เมืองทองธานี (OUTLET SQUARE) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 “มหาทานมหากุศล สะสมบุญบารมี สืบสานประเพณีกินเจ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพการกินด้วยจิตใจอันมีเมตตา รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ตุลาคม

12

2015

ประชุมร่วมกับนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี

12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 ที่นำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้ 8 มาตรการ ดังนี้ 1) การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2) การชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน

ตุลาคม

10

2015

ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มรายได้ ณ โครงการ “ทำนา 1

10 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท สร้างอาหารชั้นเลิศของโลก” ถ.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 345 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มรายได้ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนและเสนอแนวทางการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวนาของจังหวัดนนทบุรีในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ต่อไป

ตุลาคม

10

2015

กล่าวต้อนรับนายแพทย์โสภณ เฆตธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงานและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

10 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. ณ ลานกิจกรรม อุทยานมกุฎรมยสราญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับนายแพทย์โสภณ เฆตธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงานและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง น้อมรำลึก 115 พรรษา สมเด็จย่า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีมีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด

ตุลาคม

9

2015

พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี และ พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ตุลาคม

8

2015

ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ –

8 ต.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม

8

2015

พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

8 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีได้ 6 แนวคิด คือ การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคตที่มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งชุมชนได้ประโยชน์ มีความปลอดภัย

ตุลาคม

8

2015

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนาย ชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 รวมทั้งเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ตุลาคม

7

2015

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประธานในการประธานธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 100

7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประธานในการประธานธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย ร.อ.ไพบูลย์

ตุลาคม

6

2015

ร่วมประชุม “เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล” โดยพลเอกอนุพงษ์

6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุม “เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล” โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ