คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

21

2016

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 1/2559

21 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มกราคม

21

2016

ร่วมพิธีเปิดโครงการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (OneMap)

21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (OneMap) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวมถึงการละเมิดกฎหมาย

มกราคม

21

2016

ต้อนรับ พลโทกมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานฯรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร

21 ม.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 : นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายภิรมย์ นิลทยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พลโทกมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานฯ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลโครงการที่ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางฯ ของรองนากยกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร

มกราคม

21

2016

เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี2558

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง MCC Hall ห้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี :- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี2558 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

มกราคม

21

2016

เปิดนิทรรศการงานอาชีพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 (PSC Career

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี :- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานเปิดนิทรรศการงานอาชีพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 (PSC Career Exhibition Toward International Standards 2015) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งนักศึกษาต้องคิด

มกราคม

20

2016

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในบริบทสิทธิและหน้าที่” ตามโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน-Child and

20 ม.ค. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 2-3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในบริบทสิทธิและหน้าที่” ตามโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน-Child and Youth Friendly City” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะทำงานในสร้างต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาลสำหรับใช้ในการขยายแนวคิดและพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับจังหวัดนนทบุรีและประเทศต่อไป

มกราคม

20

2016

ปฐมนิเทศโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

20 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปฐมนิเทศโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงการศึกษาโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด

มกราคม

20

2016

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

20 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ./ศป.ปส.อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มกราคม

20

2016

ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม

วันที่ 20 ม.ค.2559 เวลา 10.00 นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546   พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

มกราคม

19

2016

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อสื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อราชการสำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบและร่วมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ที่มีผลกระทบกับประชาชน อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำจัดขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การกำจัดผักตบชวา การรณรงค์การใช้น้ำอย่างชาญฉลาด ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม