คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

10

2015

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาถนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

พฤศจิกายน

10

2015

ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ท่านสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดเขตพื้นที่”บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือ กรอบ แนวทางการจัดทำ (Zoning)กำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

พฤศจิกายน

10

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำหวัดนนทบุรี

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำหวัดนนทบุรี เพื่อให้การประเมินทรัพย์สินเป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป

พฤศจิกายน

9

2015

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ

9 พ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนายอำเภอบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งเป็นประธาน เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการจรรโลงความผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของประชาชนชาวไทย ซึ่งนับเป็นประเพณีที่มีความสำคัญยิ่ง

พฤศจิกายน

8

2015

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาโลตัส พลัสมอลล์

8 พ.ย.58 เวลา 17.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาโลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

7

2015

เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.

7 พ.ย.58 เวลา 9.00น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 เป็นการได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

พฤศจิกายน

6

2015

เปิดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน ชิงถ้วยเกียรติยศ

6 พ.ย.58 เวลา 9.45 น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน ชิงถ้วยเกียรติยศ เรือพื้นบ้านที่เข้าร่วมแข่งขัน อาทิ เรือบดและเรือบิณฑบาต เรือสำปั้น เรือแจว เป็นต้น ซึ่งเป็นการได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

พฤศจิกายน

6

2015

ร่วมประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 24

6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี    ในส่วนของจังหวัดนนทุบรีประกอบด้วย ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี และวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาฯ และกำหนดคำขวัญในการประชุมสัมมนาฯ

พฤศจิกายน

5

2015

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5

5 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

พฤศจิกายน

5

2015

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ

5 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เน้นการทำงานตามวาระจังหวัด (7 N) โดยเฉพาะวาระจังหวัดเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรุ่งเรือง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนถึงระดับครัวเรือน จะได้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนากระบวนการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น