คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

26

2016

เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยศักยภาพเด็กไทย”

26 ม.ค.2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยศักยภาพเด็กไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะแห่งการเรียนรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้สื่อเทคโนโลยีนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มกราคม

26

2016

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

มกราคม

25

2016

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี” ในการประชุม 5 สโมสรโรตารี่คู่มิตรใน

25 ม.ค. 2559 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมเวสเกตส์ เรสซิเด้นท์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี” ในการประชุม 5 สโมสรโรตารี่คู่มิตรใน จ.นนทบุรีและ จ.ปทุมธานี เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีและแสวงหาความร่วมมือแบบประชารัฐในการร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลในจังหวัดนนทบุรีให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป

มกราคม

25

2016

ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2559

25 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดีเด่น เข้ารับรางวัลประจำปี 2559  ทั้งนี้โดยตรวจประเมินจากผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน

มกราคม

25

2016

ประชุมคณะทำงานโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

25 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการสามารถเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

มกราคม

25

2016

ประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี :- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด

มกราคม

25

2016

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี(กปถ.จว.นนทบุรี)

25 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี(กปถ.จว.นนทบุรี) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน จำนวนคนเจ็บและคนตายลงให้ได้มากที่สุด

มกราคม

25

2016

ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

25 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและกำหนดแนวทางการพัฒนาในการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มกราคม

24

2016

พบปะและให้โอวาทกับพี่น้องประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

24 ม.ค. 2558 เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบปะและให้โอวาทกับพี่น้องประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ในโอกาสการจัดงานการกุศลประจำปีโรงเรียนท่าอิฐศึกษา เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนศาสนาและหอพักนักเรียน

มกราคม

24

2016

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบรายระเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ถ.นนทบุรี1 –

24 มค.59 เวลา08.30น. ผวจ.นบ.มอบให้นายสุธี ทองแย้มรองผวจ.เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบรายระเอียดโครงการต่อเชื่อมสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ถ.นนทบุรี1 – ถ.กาญจนาภิเษก ณ หอประชุมปิยพัฒน์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี