คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

24

2015

พิธีเปิด โครงการ “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรม”

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรม” ณห้องนครอินทร์ โรงแรมเดอะริช จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  เพื่ออบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. ๙๙๙๙ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม จำนวน ๒๖ โรงงาน และวิทยากรจากบริษัทไทยโตชิบาจำกัด และวิทยากรสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมให้ความรู้

พฤศจิกายน

24

2015

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

24 พ.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและสื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับผู้บริหาร อปท. ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

พฤศจิกายน

24

2015

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะต้องพัฒนาใน 7 ด้านสำคัญ (นนทบุรีเมืองแห่งความปลอดภัย)

พฤศจิกายน

23

2015

เปิดกิจกรรมออกร้านกาชาด “ล้วงบุญลุ้นโชค” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17. 00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเดิม) : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกร้านกาชาด “ล้วงบุญลุ้นโชค” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและกิ่งกาชาดอำเภอ ในการจัดหารายได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสและประสบปัญหาได้รับความเดือนร้อนจากพิบัติภัยต่างๆ ทั้งนี้ เป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงที่ดีงามและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนต่อไป

พฤศจิกายน

23

2015

ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2558

23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2558 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

22

2015

ซักซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Dad) จังหวัดนนทบุรี

22 พ.ย.2558 เวลา 08.00 น.  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนซักซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Dad) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในเส้นทางสิริมงคลฯ ซึ่งจังหวัดนนทบุรีเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

22

2015

ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมโครงการรณรงค์ “เดิน/วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” (Walk/Run

22 พ.ย.2558 เวลา 05.25 น.  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมโครงการรณรงค์ “เดิน/วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” (Walk/Run to Stop Violence Against Women) ณ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

21

2015

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากมูลนิธิบิ๊กซี ณ บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์2 อ.เมืองนนทบุรี

21พ.ย.58 เวลา 09.30 นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.นบ.ให้เป็นปนะธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากมูลนิธิบิ๊กซี ณ บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์2 อ.เมืองนนทบุรี

พฤศจิกายน

20

2015

สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการตลาดน้ำบริเวณคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวตลาดน้ำเป็นธุรกิจชุมชนที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งบริเวณคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี

20 พ.ย.2558 เวลา 13.30 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการตลาดน้ำบริเวณคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวตลาดน้ำเป็นธุรกิจชุมชนที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งบริเวณคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นตลาดน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรีได้ โดยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เทศบาลตำบลไทรม้า  อบต.บางกร่าง และ อบต.บางรักน้อย

พฤศจิกายน

20

2015

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 9/2558

20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 9/2558 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง