คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

16

2015

มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกรวย

16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกรวย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวคิดในการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีบนหลักการ 4

ตุลาคม

15

2015

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ก ผนวก ข ผนวก ค ผนวก ง ผนวก จ ผนวก ฉ ผนวก ช

ตุลาคม

15

2015

มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทรน้อย

15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรนัอย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทรน้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวคิดในการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีบนหลักการ 4 ด้าน คือ การบูรณาการทำงาน การมีส่วนร่วมระดมความคิด การยึดหลักธรรมาภิบาล และอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน ผ่าน 7 แนวคิด คือ มีการเตรียมการสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคต

ตุลาคม

15

2015

พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางใหญ่

15 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวคิดในการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีบนหลักการ 4 ด้าน คือ การบูรณาการทำงาน การมีส่วนร่วมระดมความคิด การยึดหลักความโปร่งใส และอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน

ตุลาคม

14

2015

กล่าวต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการจ้ดการศึกษาท้องถิ่น 2558” ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ทั้งนี้ มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาท อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุธี

ตุลาคม

12

2015

เปิดงาน “เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2558”

12 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2558” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นการให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสมาทานศีลกินเจ ปฏิบัติธรรมภาวนา อันจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป

ตุลาคม

12

2015

เปิดงาน “มหกรรมเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญอิ่มใจ ถวายพระราชกุศลฯ”

12 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญอิ่มใจ ถวายพระราชกุศลฯ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบานลดการเบียดเบียนสัตว์โลก โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดหยวนธง เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม มาประดิษฐานเป็นศูนย์กลางการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป

ตุลาคม

12

2015

เปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ เมืองทองธานี (OUTLET SQUARE) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 “มหาทานมหากุศล สะสมบุญบารมี สืบสานประเพณีกินเจ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพการกินด้วยจิตใจอันมีเมตตา รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ตุลาคม

12

2015

ประชุมร่วมกับนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี

12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 ที่นำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้ 8 มาตรการ ดังนี้ 1) การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2) การชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน

ตุลาคม

10

2015

ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มรายได้ ณ โครงการ “ทำนา 1

10 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท สร้างอาหารชั้นเลิศของโลก” ถ.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 345 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มรายได้ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนและเสนอแนวทางการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวนาของจังหวัดนนทบุรีในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ต่อไป