คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

28

2015

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2558 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

28 ธ.ค.2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2558 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ธันวาคม

28

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

28 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2558 เพื่อให้การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ธันวาคม

28

2015

ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

28 ธ.ค.2558 เวลา 9.30 น. ณ พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดยออกตรวจ 3 โครงการ คือ 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า โดยใช้งบประมาณ 180000 บาท แรงงาน 30 คน ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน 

ธันวาคม

28

2015

เปิดโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

28 ธ.ค.2558 เวลา 6.30 น. ณ หอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ อาทิกิจกรรมกวาดล้างโรคโปลิโอ กิจกรรมการดูแลสุขภาพระยะยาว กิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรมมอบแขนขาเทียมแก่ผู้พิการ กิจกรรมดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร และกิจกรรมในโครงการเด็กไทยสายตาดี

ธันวาคม

27

2015

ปล่อยขบวนรถจักรยาน ในกิจกรรมต้นแบบจักรยานกรังด์ปรีซ์แรลลี่ถ่ายภาพปั่นสายสัมพันธ์ไทยรามัญ สองฝั่งเจ้าพระยา นนทบุรี –

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐.น.  ณบริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรยาน ในกิจกรรมต้นแบบจักรยานกรังด์ปรีซ์แรลลี่ถ่ายภาพปั่นสายสัมพันธ์ไทยรามัญ สองฝั่งเจ้าพระยา นนทบุรี – ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีทองฉลองสิริราชสมบัติ โดยมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว การปลูกต้นนนทรีและต้นปาริชาติ ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี การปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙ และภาพถ่ายเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้

ธันวาคม

27

2015

เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพลัง แกนนำเยาวชนนอกสถานศึกษาร่วม เป็น”ตาสับปะรดเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในระดับพื้นที่”จังหวัดนนทบุรี

วันนี้(27ธ.ค.58)เวลา09.15น.ผวจ.นบ.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผวจ.นบ. เป็นประธานพิธี เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพลังแกนนำเยาวชนนอกสถานศึกษาร่วม เป็น”ตาสับปะรดเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในระดับพื้นที่”จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

26

2015

ร่วมเป็นประธานกับนางกุลณี อิศดินัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดน้ำวัดตะเคียน

26 ธ.ค. 2558 เวลา 10.15 น. ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมเป็นประธานกับนางกุลณี อิศดินัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตลาดต้องชม จังหวัดนนทบุรี” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดย นายชลธี

ธันวาคม

25

2015

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางดพื่อกำหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีสภาพที่จอดรถไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 2/2558

25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางดพื่อกำหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีสภาพที่จอดรถไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 2/2558

ธันวาคม

25

2015

พิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 ธ.ค. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลบางพลับ อบต.บางตะไนย์ อบต.คลองพระอุดม อบต.คลองข่อย และ อบต.อ้อมเกร็ด) เพื่อบูรณาการสรรพกำลังเพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการระงับอัคคีภัย โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัยเพื่อลดความสูญเสียจากอัคคีภัยให้น้อยที่สุด

ธันวาคม

25

2015

เปิดโครงการมหกรรมสมัชชาสร้างสังคมสวัสดิการ คนนนทบุรีทุกวัยพร้อมใจสู่อาเซียน

25 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสมัชชาสร้างสังคมสวัสดิการ คนนนทบุรีทุกวัยพร้อมใจสู่อาเซียน เพื่อให้หน่วยงานองค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนนทบุรี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี(นางสาวอรสา เนียมศิริ) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้