คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

12

2016

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 1/2559

12 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปัญหา อุปสรรค ต่างๆในการดำเนินการเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ หาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป

มกราคม

11

2016

ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

11 ม.ค.2559 เวลา 9.30 น. ณ พื้นที่อำเภอบางบัวทอง : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดยออกตรวจ 3 โครงการ คือ 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่3 ต.ละหาร เป็นรั้ว คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว50 เมตร พร้อมลูกกรงสแตนเลส งบประมาณ 400,000.-บาท 2.โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองลำรี

มกราคม

9

2016

เปิดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๙ น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป มีกิจกรรมอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี การเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก การมอบของที่ระลึกและของรางวัลให้แก่เด็กทึ่มาร่วมงานและกิจกรรมการแสดงของเด็ก

มกราคม

9

2016

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

9 ม.ค. 2558 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สำนักงานที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีพลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการจัดงาน

มกราคม

8

2016

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

มกราคม

8

2016

ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

8 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งก่อสร้างรอบบริเวณบ้านของผู้ร้อง เนื่องจากทางเข้าออกบ้านถูกปิดทั้ง 3 ด้าน ทำให้ได้รับความไม่สะดวก เดือดร้อน

มกราคม

7

2016

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวาในคลองอ้อมอย่างยั่งยืน

7 ม.ค. 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวาในคลองอ้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับนายอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาคลองอ้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความสะดวกในการสัญจรทางน้ำของประชาชนต่อไป

มกราคม

7

2016

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

7 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีต่อไป

มกราคม

6

2016

ประชุมจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

6 ม.ค. 2559 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นอันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรต่อไป

มกราคม

6

2016

ประชุมขับเคลื่อน ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนนทบุรี

6 ม.ค. 2559 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน ศูนย์บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนนทบุรี  (SME ONE-Stop Service Center :  OSS) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้สนับสนุนและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม